Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 1
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 2
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 3
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 4
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 5
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 6
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 7
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 8
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 9
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 10
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 11
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 12
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 13
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 14
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 15
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 16
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 17
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 18
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 19
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 20
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 21
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 22
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 23
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 24
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 25
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 26
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 27
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 28
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 29
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 30
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 31
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 32
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 33
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 34
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 35
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 36
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 37
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 38
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 39
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 40
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 41
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 42
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 43
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 44
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 45
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 1
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 2
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 3
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 4
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 5
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 6
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 7
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 8
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 9
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 10
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 11
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 12
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 13
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 14
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 15
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 16
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 17
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 18
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 19
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 20
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 21
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 22
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 23
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 24
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 25
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 26
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 27
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 28
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 29
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 30
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 31
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 32
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 33
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 34
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 35
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 36
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 37
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 38
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 39
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 40
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 41
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 42
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 43
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 44
Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22 45
New

Tour Quy Nhơn 4 Ngày 3 Đêm: Team Building Kết Hợp Gala Dinner - MQN22

(16 đánh giá)

3.650.000 ₫ 3.900.000 ₫

(Giá áp dụng cho đoàn từ 20 người trở lên)

Mã tour:   TEAMGALA - MQN22
Thời gian:   4 ngày 3 đêm
Khởi hành:   Khởi hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Chào mừng quý khách đến với chương trình du lịch M.I.C.E  và cùng khám phá chuỗi những điểm đẹp nhất Quy Nhơn :

M.I.C.E – một loại hình tour du lịch đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Đó là sự kết hợp với hội thảo, khen thưởng, tri ân và Team building – Gala Dinner. Đây là chương trình du lịch hướng tới mục tiêu là tạo dựng sự đoàn kết, tăng cường sức sáng tạo và nhiệt huyết trong mỗi cá nhân...từ đó tạo nên sức mạnh phát triển cả một tập thể (Công ty)

Lựa chọn chương trình M.I.C.E của My Quy Nhơn có điều gì đặc biệt?

- Quý khách được tham quan những điểm nổi tiếng nhất tại Bình Định: KDL  Kỳ Co, danh thắng Eo gió, Tháp Bánh Ít

- Quý khách được cháy hết mình cùng đồng đội với các trò chơi team building

- Là dịp để các đoàn là cơ quan/ tổ chức tổng kết, gặp mặt tri ân với toàn thể CBCNVC

- Quý khách được thưởng thức các món ăn dân dã của người dân Bình Định được dọn trên mẹt như: Nem chua, tré, bánh hỏi, bánh bèo,….bún cá, bánh ít lá gai, bánh hồng,….

- Có 1 bữa tối Quý khách vừa dùng bữa tối vừa thưởng thức Nghệ thuật sân khấu bài Chòi.

- Có 1 bữa tối Galadinner để đoàn giao lưu gặp gỡ ở môi trường bên ngoài văn phòng làm việc.

Ngày thứ nhất: Thăm quan Chùa Thiên Hưng, Tháp Bánh ít.

Ngày thứ hai: Khám phá biển đảo Quy Nhơn

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió – nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Viếng thăm Tịnh Xá Ngọc Hòa - Chiêm bái tượng Phật đôi cao nhất Việt Nam

- Tặng suất trượt cát siêu vui tại Đồi Cát Phương Mai

Ngày thứ 3: Hội thảo - Teambuilding - Gala Dinner

- Chương trình Teambuilding do ekip My Quy Nhơn thực hiện với nhiều trò chơi trên bãi biển vô cùng hấp dẫn

- Gala Dinner tại Nhà hàng giao lưu ca nhạc, chơi trò chơi và trao phần thưởng.

Ngày thứ 4: Tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ngay trong lòng thành phố Quy Nhơn: Ghềnh ráng tiên sa, viếng thăm mộ Thi Sĩ Hàn Mạc Tử, tham quan và check in tại Tháp Đôi.

 

 

Lịch trình
Ngày 1 |

Sân bay - Quy Nhơn (ăn tối)

Xe và HDV My Quy Nhơn đón khách tại sân bay Phù Cát.

Khởi hành tham quan Chùa Thiên Hưng - Ngôi chùa cổ và đẹp nhất Bình Định. Quý khách có thể chiêm bái cảnh chùa, cầu bình an, hạnh phúc. Chùa nổi tiếng là có phong cảnh đẹp nhất Bình Định, quý khách như lạc trôi vào một bức tranh cổ với những gam màu tĩnh lặng. Chùa còn là nơi cất giữ “xá lợi Phật” được cung thỉnh từ Myanmar do Đại Đức Thích Đồng Ngộ trụ trì.

 

height=1200(Du khách chụp ảnh tại chùa Thiên Hưng)

 

Điểm đến thứ 2, Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc Tháp Bánh Ít

Tháp Bánh Ít còn có tên là Tháp Bạc được xếp vào một trong những tháp đẹp “ độc nhất vô nhị “ của nghệ thuật kiến trúc độc đáo Champa cổ. Du khách như được đắm mình trong thế giới kỳ bí để hồi tưởng lại một thời văn minh của vương quốc Champa.

 

height=1200(Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Bánh Ít)

 

Xe và HDV đưa Quý khách về Khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi.

18h00: Xe của My Quy Nhơn đón đoàn đi ăn tối tại Nhà hàng tiêu chuẩn.

Thực đơn bữa tối: Bánh xèo tôm nhảy hoặc ăn tối theo menu tiêu chuẩn tại Nhà hàng.

Menu bữa tối (MN2)

1.  Sú tím nộm thịt heo

2. Gà luộc lá chanh

3. Sườn xào chua ngọt

4. Trứng chiên hành

5. Cá lóc hấp tiêu xanh

6. Rau lang luộc + mắm cua

7. Canh mồng tơi nấu tôm

8. Cơm thố

9. Dưa cà nhà Mậu

10. Trái cây/ rau câu

11. Trà đá + khăn lạnh

Buổi tối Quý khách có thể tự do dạo chơi hoặc xe của My Quy Nhơn đưa đi và trở về khách sạn kết thúc một ngày.

Ngày 2 |

Khám phá biển đảo Quy Nhơn (ăn sáng, ăn trưa, ăn tối)

7h00: Xe và HDV của My Quy Nhơn đón đoàn tại Khách sạn

Bắt đầu hành trình cho một ngày khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn. Quý khách sẽ được đi qua Cầu Thị Nại – Cây cầu vượt biển từng giữ kỷ lục 10 năm là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

 

height=1067(Du khách của My Quy Nhơn check in với Cầu Thị Nại)

 

Điểm dừng đầu tiên là Đồi cát Phương Mai.

Được ví là sa mạc tại miền trung Việt Nam, Du khách sẽ được trải nghiệm trò chơi Trượt cát siêu vui trên Đồi Cát Phương Mai mà chỉ có ở My Quy Nhơn ( khách trượt cát vui lòng đăng ký trước).

 

height=1200(Du khách của My Quy Nhon chụp ảnh tại Đồi Cát Phương Mai)

 

8h30: Đoàn tiếp tục di chuyển đến xã đảo Nhơn Lý và lên Cano tới Kỳ Co.

Kỳ co được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Nước biển ở đây trong veo, có thể nhìn tận đáy, vào những ngày có nắng nước biển có màu xanh ngọc bích. Cây cầu tình yêu ở nơi đây sẽ là nơi gắn kết tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình với những kỉ niệm được phó nháy My Quy Nhơn ghi lại. Quý khách có thể tha hồ tắm biển, nghịch sóng hoặc chơi chò trơi trên biển. Tất nhiên check in ở đây thì đẹp chất ngất rồi, chỉ cần lia máy lên thôi, view nào cũng đẹp, bạn có thể làm nguyên một album hình cực chất tại Kỳ co.

 

height=1200(Hình ảnh lãng mạn của  Du khách My Quy Nhơn tại Kỳ Co)

 

10h00: Cano đưa Quý khách đi chiêm ngưỡng những rạn san hô tự nhiên đẹp lung linh tại Bãi San Hô.

HDV hướng dẫn mọi người lặn san hô và giúp ghi lại những hình ảnh vui vẻ của Quý khách (dụng cụ lặn được trang bị sẵn miễn phí).

Tại đây Quý khách thỏa thích tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như phao chuối, moto nước hay phao thú (chi phí tự túc).

11h30: Du khách được cano đưa trở về lại đất liền –  tắm nước ngọt và thưởng thức bữa trưa.

height=614

 

14h00: Xe My Quy Nhơn đưa đoàn tới Eo Gió.

Những rặng núi đá cao, uốn lượn ôm trọn bãi biển nước trong xanh, tạo thành một eo biển hút gió tuyệt đẹp. Dưới chân là bãi đá, những viên đá được sóng biển bào mòn với nhiều màu sắc và kích thước, tạo nên một bãi biển độc đáo. Eo Gió được ví như là Đảo JeJu của Việt Nam.

Đứng trên Eo Gió, phóng tầm mắt ra xa, quý khách chiêm ngưỡng bao quát cả vùng biển bao la rộng lớn, đắm say lòng người. 

Eo Gió cũng là một địa điểm bức ảnh check-in tuyệt đẹp cho Du khách.

 

height=1200(Du khách chụp ảnh check in tại Eo Gió)

 

15h30: Đoàn tiếp tục di chuyển tham quan Tịnh Xá Ngọc Hòa

Tịnh xá Ngọc Hòa nằm bên cạnh Eo GIó, nơi đây có pho tượng đôi Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam, với chiều cao 30m và đang là tượng phật đôi cao nhất Việt nam hiện nay. Trong đó, một bức hướng về phía bắc là Quan thế Âm Nam hải, có màu bạc có ý nghĩa biển bạc. Bức còn lại màu vàng hướng về phía Nam là Quan Thế Âm Kiết Tường mang biểu tượng rừng vàng

 

height=1200

(Khung cảnh Pho tượng đôi cao nhất Việt Nam tại Tịnh xá Ngọc Hòa. Ảnh ST)

 

16h30: xe của My Quy Nhơn đưa đoàn về khách sạn  kết thúc một ngày khám phá vẻ đẹp Quy Nhơn.

Nghỉ ngơi sau 1 ngày khám phá biển đảo Quy Nhơn buổi tối xe của My Quy Nhơn đón đoàn đi ăn tối và dạo chơi.

18h00: My Quy Nhơn đưa đoàn đi ăn tối tại Nhà hàng 

MENU ĂN TỐI (MN9)

1. Mẹt: nem chua, chả lụa, chả ram tôm đất, thịt luộc, tré, bánh tránh cuốn, bánh tráng chín, rau sống.

2. Mẹt: Gà hấp mắm, nướng, gỏi, xôi lòng gà

3. Mẹt bánh hỏi, bánh bèo.

4. Bún chả cá Quy Nhơn

5. Tráng miệng: Bánh ít hoặc bánh hồng, hoặc bánh dừa nướng

(Menu có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

Đặc biệt: Quý khách vừa dùng bữa tối vừa được thưởng thức Show hát bài Chòi tại Nhà hàng, Nghệ thuật bài Chòi là một trong những hình thức nghệ thuật sân khấu dân tộc đặc sắc, được phát triển từ trò chơi bài Chòi

(Show bài Chòi chỉ áp dụng cho đoàn tối thiểu 80 khách hoặc vào ngày thứ 6 hàng tuần)

 

height=1066

(Du khách dùng cơm tối kết hợp nghe hát bài chòi)

 

Buổi tối Quý khách đi uống cafe tại Surfbar, Sbule hoặc ra quảng trường trung tâm dạo chơi.

Ngày 3 |

Hội thảo - Teambuilding - Gala Dinner (ăn sáng, ăn trưa, ăn tối)

7h30: Quý khách tham dự Hội thảo tại Khách sạn hoặc Tự do tham quan chụp hình tại Quảng Trường Nguyễn Tất Thành, dạo quanh thành phố và mua đặc sản Bình Định về làm quà…..

11h30: Xe và HDV đưa Đoàn ăn trưa tại Nhà hàng

Menu ăn trưa (MN3)

1. Bê hấp sả

2. Gà xé phay

3. Canh gà lá giang

4. Cá bống kho tộ

5. Cá thu chiên sốt cà

6. Nem tươi nướng

7. Thịt luộc mắm nêm

8. Trứng chiên

9. Cơm trắng + cà sống + mắm ruột

10. Trái cây/ bánh ít lá gai

13h00: Xe đưa quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi

15h00: Xe và HDV đón đoàn tại khách sạn ra bãi biển Quy Nhơn để chơi Teambuilding.

Cả đoàn sẽ cùng nhau trải nghiệm, đoàn kết vui chơi với các trò chơi team building trên bãi biển do ekip teambuilding của My Quy Nhon thực hiện.

 

height=1200

(Du khách chơi trò chơi Teambuiding do ekip My Quy Nhon tổ chức)

 

17h00: Xe và HDV đưa đoàn về lại khách sạn tắm rửa thay đồ chuẩn bị tham gia Gala Dinner

18h00: Đoàn tham gia Gala Dinner tại Nhà hàng

Chương trình Gala Dinner với nhiều trò chơi, giao lưu âm nhạc giữa các thành viên trong Đoàn và tất nhiên điều không thể thiếu công bố kết quả, trao giải thưởng cho các hoạt động Teambuilding với các phần quà cực kỳ hấp dẫn.

Quý khách sẽ dùng tiệc với các món ăn ngon trong suốt quá trình tham gia Gala.

Menu Gala Dinner (MN8)

1. Soup hoành thánh

2. Hàu nướng  mỡ hành

3. Gỏi ngó sen tôm thịt

4. Tôm rang muối HongKong

5. Cá Sơn nướng + Bánh tráng + rau sống

6. Cơm chiên hải sản

7. Lẩu riêu cua hải sản

8. Bánh ít lá gai hoặc trái cây hoặc rau câu lạnh

Sau tiệc Gala Dinner đoàn tự do dạo chơi trung tâm thành phố hoặc nghỉ ngơi tại Khách sạn.

 

Ngày 4 |

Quy Nhơn - Tiễn Sân bay (Ăn trưa)

7h30: Xe đưa đoàn tham quan KDL Ghềnh ráng Tiên Sa

Tại đây quý khách sẽ ngắm được hết toàn cảnh thành phố Quy Nhơn, chiêm ngưỡng một vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ với những Bãi Đá Trứng, Bãi Tiên Sa.

 

height=638

(Bãi tắm Hoàng Hậu. Ảnh ST)

 

9h30: Xe đưa đoàn đi chiêm ngưỡng kiến trúc Tháp Đôi – một trong những kiến trúc độc đáo thời Champa tại ngay trung tâm thành phố.

 

height=1200

(Du khách của My Quy Nhon chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Đôi)

 

10h00: Xe đưa đoàn đi mua sắm đặc sản Quy Nhơn về làm quà.

Đến Quy Nhơn, mua gì về làm quà và mua ở đâu vừa đảm bảo chất lượng vừa có giá rẻ là câu hỏi được rất nhiều du khách quan tâm. My Quy Nhơn sẽ đưa bạn tới những địa điểm uy tín nhất hoặc đưa Quý khách tới địa điểm mà Quý khách yêu cầu để mua sắm quà trước khi chia tay Quy Nhơn.

10h30: Quay về khách sạn thu dọn hành lý và checkout

11h30:  Thưởng thức bữa trưa tại Nhà hàng

Menu ăn trưa (MN4)

1. Mực hấp gừng

2. Đậu cove xào bò

3. Cá bóp nướng

4. Rau thập cẩm xào tỏi

5. Thịt ba chỉ rang cháy canh

6. Cá gáy hấp

7. Dưa cà + mắm ruột

8. Canh khổ qua cá thát lát

9. Cơm niêu/ cơm trắng

10. Tráng miệng theo ngày

11. Khăn lạnh, trà đá

Xe và HDV tiễn quý khách ra sân bay
(Tùy vào thời gian bay của quý khách, thời gian và lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp)

Với 4 ngày 3 đêm Quý khách đã được tận hưởng không khí trong lành từ một thành phố biển với muôn vàn cảnh đẹp, được tham gia chương trình Teambuilding và Gala với các hoạt động vô cùng sôi nổi và nhiều kỷ niệm đẹp cùng với ekip My Quy Nhon. Chào tạm biệt Quý khách và hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách trong những chuyến du lịch Quy Nhơn sắp tới.

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

Giá tour bao gồm:

- Chỗ lưu trú tại khách sạn 3 sao

- Xe máy lạnh đời mới đưa đón từ sân bay

- Cano đưa đón qua đảo Kỳ Co

- Lặn ngắm san hô

- Trang bị áo phao + kiếng lặn

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình

- Các bữa ăn theo tiêu chuẩn của chương trình: 03 bữa trưa 150k/ khách, 02 bữa tối 150k/ khách, 01 bữa tối Gala dinner 250k/ khách

- Trọn gói teambuilding + Gala dinner

- Chòi nghỉ mát trên đảo

- Tắm nước ngọt và dầu gội

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

- Nước suối + khăn lạnh

- Tặng nón lát đi biển

* Lưu ý: Trường hợp thời tiết không cho phép để di chuyển qua đảo bằng cano, để đảm bảo an toàn cho khách Công ty có thể chủ động thay đổi phương tiện di chuyển bằng cano sang phương tiện xe ô tô trung chuyển chuyên dụng bằng đường bộ và thông báo cho khách.

Không bao gồm:

- Vé máy bay/ tàu/ xe di chuyển tới Quy Nhơn

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm

- Thuế VAT 10%.

LƯU Ý:

- Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

- Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

- Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV của My Quy Nhơn

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

QUÀ TẶNG:

- Trò chơi trượt cát siêu vui tại Đồi cát Phương Mai

- Có trang bị dép đi biển miễn phí.

Chính sách đặt tour

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

  • Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, 02 người lớn được kèm 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 50% giá vé.
  • Trẻ em từ 5 – 9 tuổi, tính 50% chi phí người lớn.
  • Trẻ em từ 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.
  • Trẻ em cao từ 1m2 trở lên tính vé người lớn để đảm bảo đầy đủ các dịch vụ và bữa ăn cho bé

QUY ĐỊNH THANH TOÁN, HỦY TOUR:

- MUA TOUR:

Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

- HỦY TOUR:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Vietcombank CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     : 0051000222920

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 16 bình luận và đánh giá)

Ý Nhi

45

Công ty mình có chuyến công tác và kết hợp đi du lịch tại Quy Nhơn.Đã booking tour bên My Quy Nhơn, cả đoàn rất hài lòng về các dịch vụ bên công ty đặt, được sắp xếp lich trình rất hợp lí đi tham quan và tổ chức teambuilding rất vui. Hẹn gặp lại

Trả lời.

Tuấn

45

Thay mặt tập thể đoàn, tôi đánh giá chất lượng dịch vụ tốt công ty My Quy Nhơn. Các bạn rất chủng bị rất chu đáo, đầy đủ các dịch vụ rất chuyên nghiệp. Tất cả các dịch vụ xe đưa đoàn đi chơi, suất ăn , khách sạn ở đều rất hài lòng.

Trả lời.

Kim Tuyền

45

Quyết định lựa chọn My Quy Nhơn để đặt dịch vụ tour trọn gói rất hài lòng. Ngay từ lúc bắt đầu làm việc với các bạn Sale bên My Quy Nhơn, mình đã cảm nhận được sự tận tâm và chuyên nghiệp, tư vấn thiệt là có tâm, kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc một cách rất rõ ràng, chi tiết. Tất cả các dịch vụ xe đưa đoàn đi chơi, suất ăn , khách sạn ở đều rất hài lòng.

Trả lời.

Thái Công

45

Đến với Quy Nhơn 2 ngày 2-3/10. Thay mặt tập thể đoàn, tôi đánh giá chất lượng dịch vụ tốt công ty My Quy Nhơn. Các bạn rất chủng bị rất chu đáo, đầy đủ các dịch vụ rất chuyên nghiệp. Chương trình teambulding ngoài bãi biển được tổ chức hoành với nhiều trò chơi hấp dẫn, đoàn mình rất hài lòng tất cả các khâu bên bạn. Một chuyến đi chơi rất thành công. Cảm ơn các bạn chúc các bạn có nhiều thành công hơn nữa.

Trả lời.

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA HOÀNG LINH

45

Các bạn nhân viên của My Quy Nhơn Tourist rất ngoan, biết lắng nghe và tiếp thu nhanh. Chị cũng không ngờ chương trình lại thành công như vậy, chắc cũng “hợp vía”. Dịch vụ bên các em chuẩn bị rất tốt, chương trình teambuilding được tổ chức hoàn hảo, với nhiều trò chơi hấp dẫn, phù hợp với cả đoàn, mọi người rất vui. Cảm ơn My Quy Nhơn và hẹn gặp lại!

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
0.05100 sec| 2672.438 kb