Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 1
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 2
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 3
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 4
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 5
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 6
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 7
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 8
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 9
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 10
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 11
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 12
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 13
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 14
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 15
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 16
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 17
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 18
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 19
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 20
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 21
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 22
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 23
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 24
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 25
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 26
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 27
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 28
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 29
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 30
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 31
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 32
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 33
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 34
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 35
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 36
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 37
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 38
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 39
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 40
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 41
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 42
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 43
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 44
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 45
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 46
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 47
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 48
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 49
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 50
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 51
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 52
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 53
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 54
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 55
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 56
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 57
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 1
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 2
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 3
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 4
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 5
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 6
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 7
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 8
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 9
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 10
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 11
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 12
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 13
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 14
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 15
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 16
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 17
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 18
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 19
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 20
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 21
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 22
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 23
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 24
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 25
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 26
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 27
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 28
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 29
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 30
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 31
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 32
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 33
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 34
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 35
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 36
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 37
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 38
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 39
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 40
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 41
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 42
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 43
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 44
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 45
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 46
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 47
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 48
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 49
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 50
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 51
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 52
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 53
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 54
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 55
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 56
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04 57
Hot

Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04

(150 đánh giá)

725.000 ₫ 825.000 ₫

Khởi hành hàng ngày (Áp dụng cho tour ghép lẻ). Đoàn trên 10 khách liên hệ để có giá tốt

Mã tour:   MQN04
Thời gian:   Đi về trong ngày
Khởi hành:   Khời hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Chào mừng quý khách đến với tour khám phá chuỗi những điểm đẹp nhất trong hành trình Du lịch Quy Nhơn:

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Xem xiếc Hải Cẩu chỉ có tại Kỳ Co 

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió– nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Cùng tham quan Tịnh Xá Ngọc Hòa – chiêm ngưỡng tượng phật đôi cao nhất Việt Nam

- Tham quan và Checkin Con Đường Bích Họa - Đậm chất Làng Chài

Lịch trình
1 ngày |

Kỳ Co - Eo Gió- Lặn Ngắm San Hô

( thưởng thức bữa trưa hải sản)

BUỔI SÁNG:

7h30 - 8h00: Xe và HDV đón đoàn tại khách sạn và khởi hành.( đoàn trên 10 khách đi riêng tự do về thời gian )

Khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn, Quý khách sẽ được đi qua Cầu Thị Nại – Cây cầu đã từng giữ kỷ lục 10 năm là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên -  Đồi cát Phương Mai.

Được ví là sa mạc tại miền trung Việt Nam, du khách sẽ được ngắm nhìn đồi cát vàng mịn, rộng và dài hun hút, chụp hình ở đây cũng rất đẹp. Quý khách có thể tham gia trượt cát vào những ngày thời tiết đẹp.

Xem thêm về Công Ty Du Lịch My Quy Nhơn...

height=533

(Đồi cát Phương Mai - địa điểm sống ảo của du khách)

8h30: Đoàn tiếp tục di chuyển đến xã đảo Nhơn Lý và lên Cano tới Kỳ Co

Kỳ Co được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Nước biển ở đây trong veo, có thể nhìn tận đáy, vào những ngày có nắng nước biển có màu xanh ngọc bích. Cây cầu tình yêu ở nơi đây sẽ là nơi gắn kết tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình với những kỉ niệm được phó nháy My Quy Nhon ghi lại. Quý khách có thể tha hồ tắm biển, nghịch sóng hoặc chơi trò chơi trên biển. Tất nhiên check in ở đây thì đẹp chất ngất rồi, chỉ cần lia máy lên thôi, view nào cũng đẹp, bạn có thể làm nguyên một album hình cực chất với Kỳ co. Đặc biệt Quý khách có thể xem xiếc Hải Cẩu tại đây.

height=533

(Du khách tạo dáng trên biển Kỳ Co)

10h00: Cano đưa Quý khách đi chiêm ngưỡng những rạn san hô tự nhiên đẹp lung linh tại Bãi San Hô.

HDV hướng dẫn mọi người lặn san hô và giúp ghi lại những hình ảnh vui vẻ của Quý khách (dụng cụ lặn được trang bị sẵn miễn phí).

height=533

(Du khách lặn ngắm san hô tại hòn sẹo)

Tại đây Quý khách thỏa thích tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như phao chuối, moto nước hay phao thú (chi phí tự túc). HDV sẽ giúp quý khách ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ 

Bảng giá tham khảo các trò chơi tại bãi biển Kỳ Co...

Đoàn tham gia xem chương trình xiếc Hải Cẫu chỉ có tại Kỳ Co. 

height=534

Lưu ýNếu thời tiết xấu để đảm bảo an toàn cho Quý Khách Hàng , Công ty sẽ tổ chức đi Kỳ Co bằng đường bộ không lặn ngắm san hô, Quý Khách được ngắm bức tranh làng chai Nhơn Lý và khu resort FLC từ trên cao, check in cánh đồng điện gió ( chi phí tour không thay đổi). Chi tiết Tour Kỳ Co bằng đường bộ

11h30: Du khách được cano đưa trở về lại đất liền –  tắm nước ngọt và dùng bữa trưa.

MENU BỮA TRƯA

height=945

Sau khi dùng bữa trưa Quý khách nghỉ trưa tại nhà hàng, có võng/ ghế bố miễn phí

BUỔI CHIỀU:

14h00: Xe My Quy Nhơn đưa đoàn tới Eo Gió.

Những rặng núi đá cao, uốn lượn ôm trọn bãi biển nước trong xanh, tạo thành một eo biển hút gió tuyệt đẹp. Dưới chân là bãi đá, những viên đá được sóng biển bào mòn với nhiều màu sắc và kích thước, tạo nên một bãi biển độc đáo.

"Tuyệt tác của tạo hóa", "thiên đường trên mặt đất" là những mỹ từ mà rất nhiều người đã dành để gọi Eo Gió và giới trẻ ví nơi đây như JeJu phiên bản Quy Nhơn.

Đến với Eo Gió, bạn không chỉ có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp mà còn được hòa mình với không khí trong lành, tươi mát của thiên nhiên.

height=533

(Du khách check in Eo gió quanh năm lộng gió)

15h00: Đoàn tiếp tục di chuyển tham quan Tịnh Xá Ngọc Hòa

Tịnh xá Ngọc Hòa nằm bên cạnh Eo GIó, nơi đây có pho tượng đôi Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam, với chiều cao 30m và đang là tượng phật đôi cao nhất Việt nam hiện nay. Trong đó, một bức hướng về phía bắc là Quan thế Âm Nam hải, có màu bạc có ý nghĩa biển bạc. Bức còn lại màu vàng hướng về phía Nam là Quan Thế Âm Kiết Tường mang biểu tượng rừng vàng.

height=533

(Khung cảnh Pho tượng đôi cao nhất Việt Nam tại Tịnh xá Ngọc Hòa. Ảnh ST)

15h30: đoàn ghé thăm làng chài nhơn lý - check in con đường bích họa 

height=534

16h30: HDV đưa đoàn ghé tham quan khu biệt thự Đại Phú Gia và chiêm ngưỡng tượng thần Hy Lạp - Đây là điểm check in mới đang hot tại Quy Nhơn 

Đoàn ghé siêu thị Kho Báu tham quan và mua sắm những đặc sản Quy Nhơn về làm quà kỉ niệm ( nếu khách có nhu cầu)

height=53417h00: HDV My Quy Nhơn  đưa đoàn về khách sạn kết thúc một ngày khám phá vẻ đẹp Quy Nhơn. 

Dành trọn một ngày với biển đảo Quy Nhơn và những điểm dừng chân ấn tượng nhất Quy Nhơn hiện nay, chắc chắn quý khách sẽ mang về một trải nghiệm tuyệt vời, một chiếc smartphone full bộ nhớ vì ảnh đẹp và một kỷ niệm không bao giờ quên khi nhắc tới Quy Nhơn và My Quy Nhon. Chào tạm biệt Quý khách và hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách trong những chuyến Du lịch Quy Nhơn sắp tới.

Xem thêm: Tin tức về Công Ty Du Lịch My Quy Nhơn ...

Quý Khách đăng ký thêm Tour Phú Yên 1 ngày  được tặng ngay 1 gối ôm cổ/ bình đựng nước mang thương hiệu My Quy Nhơn Tourist

Review Tour Kỳ Co - Eo Gió 1 Ngày.

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

    Giá tour bao gồm:

- Xe đời mới đưa đón từ Tp.Quy Nhơn

- Cano đưa đón qua đảo

- Vé xem xiếc Hải Cẩu tại Kỳ Co

- Lặn ngắm san hô ( MyQuyNhon trang bị áo phao và kiếng lặn)

- Bữa ăn trưa hải sản tươi sống tại nhà hàng ngay làng chài Nhơn Lý

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình (bao gồm cả vé lên cầu tình yêu tại Kỳ Co)

- Chòi nghỉ mát trên đảo

- Tắm nước ngọt và dầu gội

- Trang bị áo phao + kiếng lặn

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

- Nước suối + khăn lạnh

heartQuà tặng hấp dẫn:

+ Tặng nón lát đi biển thương hiệu MyQuyNhon

+ Tặng trò chơi trượt cát 

+ Quà tặng gối ôm cổ/ bình đựng nước cho khách hàng khi tham gia thêm Tour Phú Yên 1 Ngày

Không bao gồm:

- Vé tham gia các trò chơi hoặc tham quan ngoài chương trình.

- Chỗ lưu trú cho khách

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm.

- Thuế VAT.

Lưu ý:

- Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

- Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

- Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV của My Quy Nhơn

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

 

Chính sách đặt tour

Giá vé dành cho trẻ em:

Trẻ em từ 1- 4 tuổi miễn phí (2 người lớn miễn phí 1 trẻ em, trẻ thứ 2 tính 50%).

Trẻ em từ 5 – 9 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

Trẻ từ 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

Trẻ em từ 1.2m trở lên tính bằng người lớn để đảm bảo bữa ăn và đầy đủ dịch vụ cho bé.

Quy định thanh toán và hủy tour:

     - Mua Tour:

Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour

Hủy Tour:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng.

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Ngân hàng Quân Đội CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     : 7979456797979

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 150 bình luận và đánh giá)

Linh Hồ

45

Tour này làm mình rất thích và siêu hài lòng, các bạn tư vấn rất nhiệt tình, đồ ăn ngon hợp khẩu vị. Tour của my quy nhơn quá tuyệt vời

Trả lời.

Văn Quang

45

Kỳ co đẹp thật ạ Tour của My Quy Nhơn chất lượng nữa, đồ ăn ngon, anh hướng dẫn thật thà, nhiệt tình và chụp ảnh siêu đẹp

Trả lời.

Lê Triều

45

Chương trình rất tốt, tôi rất thích chuyến đi này, sẽ đồng với công ty vào dịp gần nhất

Trả lời.

Quang Hữu

45

Dịch vụ phục vụ của tour du lịch rất ok luôn, tôi rất thích có dịp sẽ đi tiếp

Trả lời.

Ly Hồ

45

Mình rất thích tour của My Quy Nhơn, được đi chơi thỏa thích, có ảnh đẹp, ăn uống no nê.

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
0.04013 sec| 2671.086 kb