Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 1
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 2
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 3
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 4
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 5
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 6
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 7
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 8
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 9
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 10
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 11
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 12
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 13
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 14
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 15
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 16
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 17
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 18
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 19
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 20
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 21
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 22
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 23
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 24
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 25
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 26
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 27
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 28
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 29
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 30
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 31
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 32
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 33
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 34
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 35
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 36
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 37
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 38
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 39
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 40
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 41
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 1
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 2
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 3
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 4
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 5
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 6
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 7
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 8
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 9
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 10
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 11
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 12
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 13
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 14
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 15
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 16
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 17
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 18
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 19
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 20
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 21
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 22
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 23
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 24
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 25
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 26
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 27
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 28
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 29
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 30
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 31
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 32
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 33
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 34
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 35
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 36
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 37
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 38
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 39
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 40
Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01 41
New

Tour Quy Nhơn - Phú Yên Về Với Hoa Vàng Cỏ Xanh - Tour 1 ngày MPY01

(33 đánh giá)

690.000 ₫ 760.000 ₫

(Giá áp dụng cho tour ghép lẻ )

Đoàn trên 10 Pax liên hệ để có giá tốt 

Mã tour:   MPY01
Thời gian:   Đi về trong ngày
Khởi hành:   Khởi hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Chào mừng bạn cùng My Quy Nhơn khám phá mảnh đất được mệnh danh là xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh, nơi đã đốn tim biết bao triệu con tim vì cảnh đẹp như tranh vẽ trại Phú Yên:

- My Quy Nhơn sẽ đưa các bạn đến với Nhà thờ Mằng Lăng, nơi lưu trữ chữ quốc ngữ đầu tiên

- Tiếp đó là thắng cảnh nổi tiếng Gành Đá Đĩa - nơi được công nhận là gành đá tự nhiên, danh lam thắng cảnh quốc gia

- Buổi trưa Quý khách sẽ được thưởng thức hải sản tươi ngon trên Đầm Ô Loan

- Khám phá xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh - Bãi Xép thơ mộng nơi có thể làm quý khách liêu xiêu vì đẹp.

- HDV đưa đoàn đến chiêm ngưởng tháp Nghinh Phong - biểu tượng mới của du lịch Phú Yên.

Lịch trình
1 ngày |

Khám phá Phú Yên đầy màu sắc

(thưởng thức bữa trưa hải sản)

7h30: Xe và HDV của My Quy Nhơn đón đoàn khởi hành đến với Nhà Thờ Mằng Lăng.

Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam với lối kiến trúc giao thoa kiến trúc của nhiều thế hệ, là nơi lưu trữ chữ cuốn sách Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.

height=533

 

(Du khách của My Quy Nhơn chụp hình kỷ niệm tại Nhà thờ Mằng Lăng)

10h00: Đoàn sẽ đến tham quan thắng cảnh cấp quốc gia Gành Đá Đĩa.

Gành Đá Đĩa là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề với sóng nước. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung màu đen huyền bí. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo nhưng vẫn chồng chất tầng tầng trông như chồng bát dĩa nên có tên gọi là Ghềnh Đá Dĩa.

height=533

(Du khách My Quy Nhơn chụp hình tại Gành đá đĩa)

11h30: Đoàn ăn trưa tại Đầm Ô Loan.

Đầm Ô Loan cũng là một địa điểm sống ảo không thể bỏ qua của giới trẻ khi đến đây. Đầm Ô Loan cũng biết lấy lòng bao người bởi những món ăn hải sản mang hương vị đậm đà, ngon ngọt như sò huyết, tôm cua, cá, ghẹ, sứa, hàu,...

height=992

Sau khi dùng bữa trưa du khách nghỉ tại nhà hàng và ghi lại những bức hình đẹp làm kỷ niệm tại Đầm Ô Loan

15h00: Đoàn tiếp tục di chuyển đến với phim trường Tôi thấy Hoa vàng trên cỏ xanh và check in Bãi Xép thơ mộng.

Đồi cỏ xanh nằm bên bờ biển vừa thơ mộng vừa lãng du, đưa du khách đắm chìm trong khúc ca của biển dịu êm  và Bãi xép nằm ngay trong quần thể Hoa Vàng Cỏ xanh cũng đủ làm khách liêu xiêu vì đẹp.

 

height=533

(Hoa vàng cỏ xanh làm du khách của My Quy Nhơn liêu xiêu vì đẹp)

16h00 Hdv đưa đoàn đi chiêm ngưởng tháp Nghinh Phong - lấy biểu tượng từ danh lam thắng cảnh cấp quốc gia

height=533

16h50: xe My Quy Nhơn đưa đoàn về khách sạn kết thúc một ngày khám phá vẻ đẹp Phú Yên xinh đẹp.

Thật không uổng phí dành trọn một ngày với mảnh đất xứ Nẫu đáng yêu, chắc chắn quý khách sẽ mang về một trải nghiệm tuyệt vời, một chiếc smartphone full bộ nhớ vì ảnh đẹp và một kỷ niệm không bao giờ quên khi nhắc tới Phú Yên và My Quy Nhơn. Chào tạm biệt Quý khách và hy vọng sẽ được phục vụ quý khách trong những chuyến du lịch sắp tới.

Quý Khách đăng ký Tour Quy Nhơn 1 ngày tại đây:  Tour biển đảo Kỳ Co - Eo Gió 1 ngày

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

Giá tour bao gồm:

- Xe đời mới đưa đón từ Tp.Quy Nhơn

- Menu ăn trưa tại nhà hàng 

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình 

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

- Nước suối + khăn lạnh

- Tặng nón lát đi nắng.

Không bao gồm:

- Vé tham gia các trò chơi hoặc tham quan ngoài chương trình.

- Chỗ lưu trú cho khách

- Vé máy bay

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm.

- Thuế VAT 10%.

Lưu ý:

- Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

- Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình.

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

Chính sách đặt tour

Giá vé dành cho trẻ em:

2 người lớn miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 tính 50%.

Trẻ em từ 5 – 10 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

Trẻ trên 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

Quy định thanh toán và hủy tour:

Quy định mua tour:

Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

Quy định hủy tour:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Ngân hàng Quân Đội CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     :7979456797979

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

 

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 33 bình luận và đánh giá)

VY

45

Mình rất thích khi đi cùng cty, tận tình, nhiệt huyết, nhất là bạn hdv. Đánh giá chất lượng tốt ạ

Trả lời.

Duy Khánh

45

Đoàn mình rất hài lòng, 5 sao cho My Quy Nhơn

Trả lời.

thúy vi

45

đã được trãi nghiệm tour tại My Quy Nhơn .. mong sẽ được hợp tác thêm nhiều lần nữa

Trả lời.

Trần Trung Thành

45

Tourl chất lượng. 5 sao cho công ty

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
0.02620 sec| 2545.352 kb