Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 1
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 2
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 3
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 4
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 5
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 6
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 7
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 8
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 9
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 10
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 11
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 12
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 13
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 14
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 15
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 16
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 17
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 18
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 19
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 20
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 21
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 22
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 23
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 24
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 25
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 26
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 27
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 28
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 29
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 30
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 31
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 32
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 33
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 34
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 35
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 36
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 37
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 38
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 39
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 40
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 41
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 42
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 43
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 44
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 45
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 46
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 47
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 1
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 2
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 3
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 4
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 5
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 6
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 7
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 8
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 9
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 10
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 11
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 12
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 13
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 14
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 15
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 16
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 17
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 18
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 19
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 20
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 21
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 22
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 23
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 24
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 25
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 26
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 27
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 28
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 29
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 30
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 31
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 32
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 33
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 34
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 35
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 36
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 37
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 38
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 39
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 40
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 41
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 42
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 43
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 44
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 45
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 46
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03 47
Hot

Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4 Ngày 3 Đêm: Về Miền Biển Nhớ - MQP03

(109 đánh giá)

3.350.000 ₫ 3.790.000 ₫

 Áp dụng cho đoàn 20 Pax

Đoàn trên 20 Pax liên hệ để có giá tốt

 

Mã tour:   MQP03
Thời gian:   4 ngày 3 đêm
Khởi hành:   Khởi hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Hãy để My Quy Nhơn đưa bạn đi trốn nhé. Thả mình sống và tận hưởng cuộc sống 4 ngày 3 đêm tại nơi được xem như thiên đường:

Ngày thứ nhất: Từ sân bay My Quy Nhơn đưa quý khách đi tham quan Chùa Thiên Hưng, Tháp Bánh ít.

Ngày thứ hai: Khám phá biển đảo Quy Nhơn:

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió– nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Tham quan Tịnh xá Ngọc Hòa

- Tặng suất trượt cát siêu vui tại Đồi Cát Phương Mai

Ngày thứ ba: Hành trình khám phá Phú Yên đầy màu sắc:

- My Quy Nhơn sẽ đưa các bạn đến với Nhà thờ Mằng Lăng, nơi khai sinh ra chữ quốc ngữ đầu tiên

- Tiếp đó là thắng cảnh nổi tiếng Gành Đá Đĩa - nơi được công nhận là gành đá tự nhiên, danh lam thắng cảnh quốc gia

- Buổi trưa Quý khách sẽ được thưởng thức hải sản tươi ngon trên Đầm Ô Loan

- Khám phá xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh nơi có thể làm quý khách liêu xiêu vì đẹp.

Ngày thứ tư: Tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ngay trong lòng thành phố Quy Nhơn: Ghềnh ráng tiên sa, viếng thăm mộ Thi Sĩ Hàn Mạc Tử, tham quan và check in tại Tháp Đôi, mua đặc sản làm quà.

Lịch trình
Ngày 1 |

Sân bay - Quy Nhơn (ăn trưa, ăn tối)

Xe và HDV My Quy Nhơn đón khách tại sân bay Phù Cát.

Khởi hành tham quan Chùa Thiên Hưng - Ngôi chùa cổ và đẹp nhất Bình Định. Quý khách có thể chiêm bái cảnh chùa, cầu bình an, hạnh phúc. Quý khách như lạc trôi vào một bức tranh cổ với những gam màu tĩnh lặng. Chùa còn là nơi cất giữ “xá lợi Phật” được cung thỉnh từ Myanmar do Đại Đức Thích Đồng Ngộ trụ trì.

height=533

(Du khách của My Quy Nhơn chụp hình kỷ tại Chùa Thiên Hưng)

Điểm đến thứ 2, Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc Tháp Bánh Ít.

Thánh Bánh Ít còn có tên là Tháp Bạc được xếp vào một trong những tháp đẹp “ độc nhất vô nhị “ của nghệ thuật kiến trúc độc đáo Champa cổ . Du khách như được đắm mình trong thế giới kỳ bí để hồi tưởng lại một thời văn minh của vương quốc Champa.

height=533

(Tháp Bánh Ít - điểm sống ảo không thể bỏ lỡ )

Sau đó xe đưa Quý khách đi ăn trưa tại Nhà hàng tiêu chuẩn.

Menu ăn trưa (MN1):

height=196

  (Menu có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

Sau bữa trưa xe đưa Quý khách trở về Khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi, dạo chơi khám phá thành phố.

- Buổi chiều đoàn tự do dạo chơi và tắm biển Quy Nhơn

18h00: Xe đón Quý khách đi ăn tối.

Menu bữa tối (MN2):

height=227

 (Menu có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

Buổi tối Quý khách tự do dạo chơi hoặc xe My Quy Nhơn đưa đi và trở về khách sạn nghỉ ngơi kết thúc 1 ngày.

Ngày 2 |

Khám phá biển đảo Quy Nhơn ( ăn trưa, ăn tối)

7h30 - 8h00: Xe và HDV của My Quy Nhơn đón đoàn đi ăn sáng.

Các món ăn đặc trưng của xứ Nẫu: Bún tôm/ bún rạm/ bún sứa ( tự túc với khách book tour không bao gồm khách sạn)

Và bắt đầu hành trình cho một ngày khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn. Du khách sẽ được đi qua Cầu Thị Nại – Cây cầu vượt biển từng giữ kỷ lục 10 năm là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Điểm dừng chân tiếp theo -  Đồi cát Phương Mai.

Được ví là sa mạc tại miền trung Việt Nam, du khách sẽ được ngắm nhìn đồi cát vàng mịn, rộng và dài hun hút, chụp hình ở đây cũng rất đẹp.  Du khách sẽ được trải nghiệm trò chơi Trượt cát siêu vui trên Đồi Cát Phương Mai mà chỉ có ở My Quy Nhơn.

height=533

(Đồi cát Phương Mai  và cầu Thị Nại)

8h30: Đoàn tiếp tục di chuyển đến xã đảo Nhơn Lý và lên Cano tới Kỳ Co.

Kỳ co được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Nước biển ở đây trong veo, có thể nhìn tận đáy, vào những ngày có nắng nước biển có màu xanh ngọc bích. Quý khách có thể tha hồ tắm biển, nghịch sóng hoặc chơi chò trơi trên biển. Tất nhiên check in ở đây thì đẹp chất ngất rồi, chỉ cần lia máy lên thôi, view nào cũng đẹp, bạn có thể làm nguyên một album hình cực chất chỉ với Kỳ co. 

 

height=533

(Du khách của My Quy Nhơn say mê với cảnh đẹp Kỳ Co)

10h30: Cano đưa Quý khách đến Bãi San hô 

height=533Tại đây Quý khách được lặn ngắm những rặng san hô tự nhiên và hàng trăm loài cá đầy màu sắc (dụng cụ lặn được trang bị sẵn miễn phí)

11h30: Du khách được cano đưa trở về lại đất liền –  tắm nước ngọt và thưởng thức bữa trưa.

height=225

Sau khi dùng bữa trưa Quý khách nghỉ trưa tại Nhà hàng.

14h00: Xe My Quy Nhơn đưa đoàn tới Eo Gió.

Những rặng núi đá cao, uốn lượn ôm trọn bãi biển nước trong xanh, tạo thành một eo biển hút gió tuyệt đẹp. Dưới chân là bãi đá, những viên đá được sóng biển bào mòn với nhiều màu sắc và kích thước, tạo nên một bãi biển độc đáo.

"Tuyệt tác của tạo hóa", "thiên đường trên mặt đất" là những mỹ từ mà rất nhiều người đã dành để gọi Eo Gió và giới trẻ ví nơi đây như JeJu phiên bản Quy Nhơn.

Đến với Eo Gió, bạn không chỉ có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp mà còn được hòa mình với không khí trong lành, tươi mát của thiên nhiên.

height=533

( View sống ảo cực đẹp tại Eo gió khi nước rút)

16h00: Đoàn sẽ di chuyển đến tịnh xá Ngọc HòaCánh Đồng Điện Gió

height=533

17h00: xe My Quy Nhơn đưa đoàn về khách sạn  kết thúc một ngày khám phá vẻ đẹp Quy Nhơn.

Sau khi nghỉ ngơi, xe đón đoàn đi ăn tối tại nhà hàng tiêu chuẩn.

Menu ăn tối (MN9)

height=223

(Menu có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

Đặc biệt: Quý khách vừa dùng bữa tối vừa được thưởng thức Show hát bài Chòi tại Nhà hàng, Nghệ thuật bài Chòi là một trong những hình thức nghệ thuật sân khấu dân tộc đặc sắc, được phát triển từ trò chơi bài Chòi

(Show bài Chòi chỉ áp dụng cho đoàn tối thiểu 80 khách hoặc vào ngày thứ 6 hàng tuần)

height=533(Du khách dùng bữa tối kết hợp nghe hát bài chòi tại nhà hàng)

Buổi tối Quý khách có thể tự do dạo chơi hoặc xe của My Quy Nhơn đưa đi và trở về lại khách sạn nghỉ ngơi kết thúc 1 ngày.

Ngày 3 |

Khám phá Phú Yên (ăn trưa, ăn tối)

7h30 - 8h00:  xe và HDV của My Quy Nhơn đưa đoàn đi ăn sáng.

Các món ăn đặc trưng: bánh hỏi cháo lòng ( tự túc với khách book tour không bao gồm khách sạn)

Tiếp theo đoàn di chuyển đến địa danh đầu tiên là Nhà Thờ Mằng Lăng.

Đây một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam với lối kiến trúc giao thoa kiến trúc của nhiều thế hệ, là nơi lưu trữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên.

height=533

(Du khách của My Quy Nhơn chụp hình tại Nhà Thờ Mằng Lăng )

10h00: Tiếp theo đoàn sẽ đến tham quan thắng cảnh cấp quốc gia Gành Đá Đĩa.

Gành Đá Đĩa là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề với sóng nước. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung màu đen huyền bí. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo nhưng vẫn chồng chất tầng tầng trông như chồng bát dĩa nên có tên gọi là Ghềnh Đá Dĩa.

height=533

(Gành đá đĩa - điểm check in của du khách My Quy Nhơn)

11h30: Đoàn ăn trưa tại Đầm Ô Loan.

Đầm Ô Loan cũng là một địa điểm sống ảo không thể bỏ qua của giới trẻ khi đến đây. Đầm Ô Loan cũng biết lấy lòng bao người bởi những món ăn hải sản mang hương vị đậm đà, ngon ngọt như sò huyết, tôm cua, cá, ghẹ, sứa, hàu,...

Menu ăn trưa tại nhà hàng:

height=607

Sau bữa trưa Quý khách nghỉ trưa tại Nhà hàng.

height=533

(Tranh thủ trước giờ ăn trưa của du khách tại Oloan Chill)

14h00: Đoàn tiếp tục di chuyển đến với phim trường Tôi thấy Hoa vàng trên cỏ xanh, Bãi Xép.

Đồi cỏ xanh nằm bên bờ biển vừa thơ mộng vừa lãng du, đưa du khách đắm chìm trong khúc ca của biển dịu êm và Bãi xép nằm ngay trong quần thể Hoa Vàng Cỏ xanh cũng đủ làm khách liêu xiêu vì đẹp.
height=533

(Hoa vàng cỏ xanh làm du khách liêu xiêu vì đẹp)

16h00: Xe và Hdv đưa đoàn ghé tham quan Tháp Nghinh Phong

height=533

17h00: Xe của My Quy Nhơn đưa đoàn trở về Thành phố Quy Nhơn.

Sau khi nghỉ ngơi xe đón đoàn đi ăn tối tại Nhà hàng tiêu chuẩn.

Menu ăn tối (MN3) 

height=170

  (Menu có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

Buổi tối Quý khách có thể tự do dạo chơi hoặc xe của My Quy Nhơn đưa đi và trở về khách sạn kết thúc một ngày.

Ngày 4 |

Quy Nhơn - Hà Nội ( ăn trưa)

7h30: Xe và HDV của My Quy Nhơn đón quý khách đi ăn sáng

Menu sáng: bánh canh tôm/ bánh canh cua ( tự túc với khách book tour không bao gồm khách sạn)

Sau bữa sáng Quý khách sẽ tham quan các điểm trong thành phố Quy Nhơn trước khi ra sân bay.

Điểm đầu tiên là Khu du lịch Ghềnh ráng Tiên sa, du khách không chỉ được đắm mình trong không gian thơ mộng nhưng không kém phần hùng vỹ của biển - núi miền duyên hải với đồi Thi Nhân, bãi tắm Hoàng Hậu, hòn Vọng Phu, bãi Tiên Sa… mà còn bị hấp dẫn hơn bởi đây là nơi ghi dấu quãng đời thi nghiệp của thi sĩ tài danh bạc mệnh Hàn Mặc Tử. Chiêm ngưỡng tài nghệ bút lửa Dũ Kha và chia sẻ niềm đam mê thơ Hàn.

height=533

(Quy Nhơn có một Bãi trứng khủng long đẹp nhất nhì Việt Nam)

9h00: Đoàn tiếp tục di chuyển chiêm ngưỡng kiến trúc Tháp Đôi.

Tháp đôi còn có tên là tháp Hưng Thạnh với nghệ thuật kiến trúc độc đáo Champa cổ. Du khách như được đắm mình trong thế giới kỳ bí để hồi tưởng lại một thời văn minh của vương quốc Champa.

height=533

(Du khách My Quy Nhơn tại Tháp Đôi)

Đến Quy Nhơn, mua gì về làm quà và mua ở đâu vừa đảm bảo chất lượng vừa có giá rẻ là câu hỏi được rất nhiều du khách quan tâm.

My Quy Nhơn sẽ đưa bạn tới những địa điểm uy tín nhất hoặc đưa Quý khách tới địa điểm mà Quý khách yêu cầu để mua sắm quà trước khi chia tay Quy Nhơn.

HDV đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng 

Menu ăn trưa (MN4):

height=201

Kết thúc chuyến đi của quý khách, xe My Quy Nhơn đưa đoàn về khách sạn làm thủ tục check out và tiễn ra sân bay. 

(Tùy vào thời gian bay của Quý khách mà lịch trình có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp).

Kết thúc 4 ngày 3 đêm tận hưởng cuộc sống khá bình yên với không khí trong lành, muôn vàn cảnh đẹp như trong tranh, có nhiều du khách đã thốt lên rằng: mọi thứ như một giấc mơ không muốn tỉnh dậy. Tuy nhiên, cuối cùng cũng đến lúc phải trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng chắc chắn bạn đã có một kỷ niệm không bao giờ quên khi nhắc tới Quy Nhơn, Phú Yên và My Quy Nhơn. Chào tạm biệt Quý khách và hy vọng sẽ được phục vụ quý khách trong những chuyến du lịch Quy Nhơn sắp tới.

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

Giá tour bao gồm:

- Khách sạn trung tâm tiêu chuẩn 3 sao

- Xe đời mới đưa đón từ Tp.Quy Nhơn

- Cano đưa đón qua đảo Kỳ Co

- Suất xem xiếc Hải Cẩu tại Kỳ Co 

- Các bữa ăn theo tiêu chuẩn của chương trình: buffet sáng tại khách sạn,  04 bữa trưa và  03 bữa tối 150k/ bữa ăn

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình (bao gồm cả vé lên cầu tình yêu tại Kỳ co)

- Chòi nghỉ mát trên đảo

- Tắm nước ngọt và dầu gội

- Lặn ngắm san hô

- Trang bị áo phao + kiếng lặn

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

- Nước suối + khăn lạnh

- Tặng trò chơi hoạt náo trên xe ( quà tặng là gối ôm cổ ...)

- Tặng nón lát đi biển

Không bao gồm:

- Vé máy bay 

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm.

- Thuế VAT 10%.

Lưu ý:

- Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

- Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

- Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV của My Quy Nhơn

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

Qùa Tặng:

- Tặng nón lát đi biển

Tặng dịch vụ Photo Tour Biển Đảo cho Đoàn 20 khách trở lên

- Tặng trò chơi hoạt náo trên xe 

Chính sách đặt tour

Giá vé dành cho trẻ em:

- 2 người lớn miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 tính 50%.

- Trẻ em từ 5 – 09 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

- Trẻ em cao từ 1m2 trở lên tính vé người lớn để đảm bảo đầy đủ các dịch vụ và bữa ăn cho bé

Quy định thanh toán và Hủy tour

Quy định thanh toán:

Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

Quy định hủy tour:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Ngân hàng Quân Đội CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     : 7979456797979

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 109 bình luận và đánh giá)

huyền trangh

45

sự dụng tour của công ty rất là yên tâm , sẽ quay lại quy nhơn và lựa chọn công ty.

Trả lời.

Đặng Lợi

45

Thật tuyệt khi tôi đã được trải nghiệm chuyến đi của công ty tốt như này. Hdv vui vẻ nhiệt tình, cảm ơn công ty

Trả lời.

Phong Vũ

45

Công ty hỗ trợ khách hàng rất tốt, chuyến tour của mình rất vui lần sau sẽ giới thiệu bạn bè

Trả lời.

Quốc Thành

45

Gia đình tôi rất vui khi được đi du lịch đến đây, giá cả hợp lý, đồ ăn cũng rất ngon

Trả lời.

Nam

45

Tour khá là ok, ăn rất ngon, hướng dẫn siêu nhiệt tình và rất ấn tượng cảnh ở Bình Định

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
0.04687 sec| 2671.906 kb