Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 1
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 2
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 3
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 4
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 5
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 6
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 7
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 8
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 9
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 10
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 11
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 12
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 13
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 14
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 15
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 16
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 17
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 18
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 19
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 20
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 21
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 22
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 23
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 24
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 25
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 26
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 27
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 28
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 29
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 30
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 31
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 32
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 33
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 34
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 35
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 36
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 37
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 38
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 39
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 40
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 41
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 42
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 43
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 44
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 45
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 46
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 47
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 1
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 2
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 3
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 4
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 5
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 6
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 7
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 8
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 9
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 10
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 11
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 12
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 13
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 14
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 15
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 16
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 17
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 18
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 19
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 20
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 21
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 22
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 23
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 24
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 25
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 26
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 27
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 28
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 29
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 30
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 31
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 32
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 33
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 34
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 35
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 36
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 37
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 38
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 39
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 40
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 41
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 42
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 43
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 44
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 45
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 46
Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1 47
Hot

Tour Kỳ Co Eo Gió 1 Ngày: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN04.1

(116 đánh giá)

725.000 ₫ 825.000 ₫

(Áp dụng cho tour ghép lẻ)

Đoàn trên 10 khách liên hệ để có giá tốt nhất.

Mã tour:   Mqn04.1
Thời gian:   Đi về trong ngày
Khởi hành:   Khời hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 9 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Chào mừng quý khách đến với tour khám phá chuỗi những điểm đẹp nhất trong hành trình Du lịch Quy Nhơn:

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Ngắm làng chai Nhơn Lý và khu nghỉ dưỡng FLC từ trên cao 

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió – nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Cùng tham quan Tịnh Xá Ngọc Hòa – chiêm ngưỡng tượng phật đôi cao nhất Việt Nam

- Check in con đường Bích Họa và khu biệt thự Đại Phú Gia

Lịch trình
Ngày 1 |

Kỳ Co - Eo Gió - Con Đường Bích Họa

(thưởng thức bữa trưa hải sản)

BUỔI SÁNG:

7h30 - 8h00: Xe và HDV đón đoàn tại khách sạn và khởi hành. ( đoàn đi riêng giờ khởi hành theo thời gian khách chọn)

Khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn, Quý khách sẽ được đi qua Cầu Thị Nại – Cây cầu đã từng giữ kỷ lục 10 năm là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên Đồi cát Phương Mai

Được ví là sa mạc tại miền trung Việt Nam, du khách sẽ được ngắm nhìn đồi cát vàng mịn, rộng và dài hun hút, chụp hình ở đây cũng rất đẹp. Quý khách có thể tham gia trò chơi trượt cát để giải stress sau những ngày làm việc căng thẳng.

Xem thêm về My Quy Nhơn ...

height=533Đoàn tiếp tục di chuyển đến xã đảo Nhơn Lý và xe trung chuyển sẽ đưa đoàn xuống đảo  Kỳ Co bằng đường bộ.

Quý Khách sẽ được ngắm nhìn Làng Chài Nhơn Lý và Kỳ Co từ trên cao, được ngắm nhìn toàn cảnh FLC resort và đặc biệt Quý Khách sẽ được check in đồi chong chóng khổng lồ chỉ có tại Quy Nhơn

height=533Kỳ Co được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Nước biển ở đây trong veo, có thể nhìn tận đáy, vào những ngày có nắng nước biển có màu xanh ngọc bích. Cây cầu tình yêu ở nơi đây sẽ là nơi gắn kết tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình với những kỉ niệm được phó nháy My Quy Nhon ghi lại. Quý khách có thể tha hồ tắm biển, nghịch sóng hoặc chơi trò chơi trên biển. Tất nhiên check in ở đây thì đẹp chất ngất rồi, chỉ cần lia máy lên thôi, view nào cũng đẹp, bạn có thể làm nguyên một album hình cực chất với Kỳ co.

height=533Vào những ngày thời tiết đẹp du khách có thể thoải mái tắm biển, chơi các trò chơi như dù bay, moto nước ... ( tour Kỳ Co đường bộ nếu gặp ngày thời tiết giông bão du khách hạn chế tắm biển để đảm bảo an toàn).

Xem thêm danh sách các trò chơi và giá các trò chơi tại Kỳ Co...

Quý du khách có thể tham gia xem xiếc Hải Cẩu chỉ có tại Kỳ Co 

height=534

Chia tay Kỳ Co xe đưa du khách về nhà hàng để tắm tráng và thưởng thức bữa trưa.

MENU ĂN TRƯA ( khách hàng sẽ được thưởng thức một trong hai menu dưới):

height=945

Khách hàng nghỉ trưa tại nhà hàng 

BUỔI CHIỀU:

14h00: Xe My Quy Nhơn đưa đoàn tới Eo Gió - đảo jeju phiên bản Việt.

Những rặng núi đá cao, uốn lượn ôm trọn bãi biển nước trong xanh, tạo thành một eo biển hút gió tuyệt đẹp. Dưới chân là bãi đá, những viên đá được sóng biển bào mòn với nhiều màu sắc và kích thước, tạo nên một bãi biển độc đáo.

"Tuyệt tác của tạo hóa", "thiên đường trên mặt đất" là những mỹ từ mà rất nhiều người đã dành để gọi Eo Gió và giới trẻ ví nơi đây như JeJu phiên bản Quy Nhơn.

Đến với Eo Gió, bạn không chỉ có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp mà còn được hòa mình với không khí trong lành, tươi mát của thiên nhiên.

height=53315h00: Đoàn tiếp tục di chuyển tham quan Tịnh Xá Ngọc Hòa

Tịnh xá Ngọc Hòa nằm bên cạnh Eo GIó, nơi đây có pho tượng đôi Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam, với chiều cao 30m và đang là tượng phật đôi cao nhất Việt nam hiện nay. 

 

height=53315h30: HDV đưa đoàn ghé qua check in Con Đường Bích Họa - dấu ấn khó quên khi đến với làng chài Nhơn Lý

height=53416h30 : HDV đưa đoàn ghé tham quan khu biệt thự Đại Phú Gia và chiêm ngưỡng tượng anh hùng dân tộc Yết Kiêu - Đây là điểm check in mới đang hot tại Quy Nhơn 

height=534Xe My Quy Nhơn đưa đoàn về khách sạn kết thúc một ngày khám phá vẻ đẹp Quy Nhơn. 

Dành trọn một ngày với biển đảo Quy Nhơn và những điểm dừng chân ấn tượng nhất Quy Nhơn hiện nay, chắc chắn quý khách sẽ mang về một trải nghiệm tuyệt vời, một chiếc smartphone full bộ nhớ vì ảnh đẹp và một kỷ niệm không bao giờ quên khi nhắc tới Quy Nhơn và My Quy Nhon. Chào tạm biệt Quý khách và hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách trong những chuyến Du lịch Quy Nhơn sắp tới.

Ghi chú:

- Đi Kỳ Co bằng đường bộ thường được áp dụng vào những ngày thời tiết xấu không đi Kỳ Co bằng cano được, hoặc dành cho những du khách thích khám phá Kỳ Co từ trên cao.

- Đi Kỳ Co bằng đường bộ bạn sẽ không được lặn ngắm san hô tại Bãi Dứa. 

Qúy Khách đăng ký thêm Tour Phú Yên 1 ngày Gành Đá Đĩa - Hoa vàng Cỏ Xanh được tặng ngay 1 gối ôm cổ mang thương hiệu MyQuyNhon

Xem thêm hình ảnh Công Ty Du Lịch My Quy Nhơn ...

Review Tour Kỳ Co - Eo Gió 1 Ngày.

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

Giá tour bao gồm:

- Xe đời mới đưa đón từ Tp.Quy Nhơn

- Xe trung chuyển lên, xuống đảo Kỳ Co

- Vé xem xiếc Hải Cẩu tại Kỳ Co 

- Bữa ăn trưa hải sản tại nhà hàng với các món hải sản tươi sống của làng chài.

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình (bao gồm cả vé lên cầu tình yêu tại Kỳ Co)

- Chòi nghỉ mát trên đảo

- Tắm nước ngọt và dầu gội

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

- Nước suối + khăn lạnh

heart Quà tặng hấp dẫn:

+ Tặng nón lát đi biển thương hiệu MyQuyNhon

+ Tặng trò chơi trượt cát 

Quà tặng gối ôm cổ/ bình đựng nước cho khách hàng khi tham gia thêm Tour Phú Yên 1 Ngày

Giá tour không bao gồm:

- Vé tham gia các trò chơi hoặc tham quan ngoài chương trình.

- Chỗ lưu trú cho khách

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm.

- Thuế VAT.

Lưu ý :

- Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

- Bắt buộc phải mặc áo phao khi tắm biển

- Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV của My Quy Nhơn

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

- Quý khách tự động bỏ điểm tham quan so với lịch trình sẽ không được hoàn lại tiền 

 

Chính sách đặt tour

Giá vé dành cho trẻ em:

Trẻ em từ 1 - 4 tuổi miễn phí (2 người lớn miễn phí 1 trẻ em trẻ thứ 2 tính 50%.)

Trẻ em từ 5 – 9 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

Trẻ từ 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

Trẻ em từ 1.2m trở lên tính bằng người lớn để đảm bảo bữa ăn và đầy đủ dịch vụ cho bé.

Quy định thanh toán và hủy tour:

Mua Tour :

Khách hàng vui lòng cọc trước 10% giá trị tour để giữ chỗ. 90% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour

 Hủy Tour:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng.

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Ngân hàng Quân Đội CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     : 7979456797979

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong ckkc).

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 116 bình luận và đánh giá)

Thanh Giang

45

Được đi Kỳ Co thích lắm còn Eo Gió lên hình rất đẹp. Tắm biển, vui chơi thích lắm, đồ ăn tour này rất chất lượng, rất ngon miệng. My Quy Nhơn chuyên nghiệp, nhân viên tư vấn và hdv nhiệt tình, cảm ơn công ty

Trả lời.

Huỳnh Đức

45

công ty bạn mọi dịch vụ đều chất lượng nhưng chi phí rất hợp lí, đặc biệt có sự hỗ trợ từ các bạn My Quy Nhơn nên chuyến đi của mình càng thêm tuyệt vời hơn

Trả lời.

Trần Tân

45

Nhờ bạn bè giới thiệu mình đã đồng hành với công ty với chuyến đi này, điểm đến thật là đẹp, check in sống ảo quá là tuyệt. Tuy chuyến đi ngắn ngày nhưng mình nhiều kỷ niệm đẹp. Cảm ơn đội ngũ công ty rất ân cần chu đáo.

Trả lời.

Minh Huy

45

Thật sự rất vui khi được biết đến My Quy Nhơn, công ty phục vụ chuyến du lịch ngắn của tôi rất nhiệt tình, cảm ơn công ty

Trả lời.

Thỏa Huỳnh

45

Đồ ăn của tour này rất ngon, chơi và tắm biển mê say, tour xếp lịch rất hợp lý. Cảm ơn đội ngũ nhân viên và hdv rất chi là chuyên nghiệp và nhiệt tình

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
0.23811 sec| 2627.164 kb