Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 1
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 2
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 3
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 4
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 5
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 6
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 7
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 8
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 9
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 10
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 11
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 12
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 13
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 14
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 15
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 16
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 17
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 18
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 19
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 20
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 21
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 22
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 23
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 24
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 25
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 26
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 27
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 28
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 29
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 30
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 31
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 32
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 33
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 34
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 35
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 36
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 37
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 38
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 39
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 40
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 41
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 42
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 43
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 44
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 45
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 46
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 47
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 1
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 2
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 3
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 4
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 5
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 6
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 7
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 8
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 9
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 10
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 11
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 12
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 13
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 14
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 15
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 16
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 17
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 18
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 19
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 20
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 21
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 22
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 23
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 24
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 25
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 26
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 27
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 28
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 29
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 30
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 31
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 32
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 33
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 34
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 35
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 36
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 37
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 38
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 39
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 40
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 41
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 42
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 43
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 44
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 45
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 46
Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02 47
Hot

Tour 2 Đảo Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió - Tour 1 ngày MQN02

(21 đánh giá)

825.000 ₫ 900.000 ₫

(Áp dụng cho đoàn từ 10 người trở lên)

Mã tour:   MQN02
Thời gian:   Đi về trong ngày
Khởi hành:   Khởi hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Dành 1 ngày cùng My Quy Nhơn khám phá chùm biển đảo Quy Nhơn với 2 hòn đảo đẹp đang sốt sình sịch hiện nay:

- Lặn ngắm san hô, check – in cây cầu gỗ độc đáo tại đảo Hòn Khô

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – đảo Kỳ Co

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió – nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Tặng suất trượt cát siêu vui tại Đồi Cát Phương Mai.

Lịch trình
1 ngày |

 hòn khô - kỳ co - eo gió

(thưởng thức bữa trưa hải sản)

7h30: Xe và HDV của My Quy Nhơn đưa đoàn bắt đầu khởi hành

Dành 1 ngày khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của 2 hòn đảo đang làm du khách mê mẩn mỗi khi tới Quy nhơn. Trên đường đi, quý khách sẽ được đi qua cây Cầu Thị Nại – đây là cây cầu đã từng giữ kỷ lục 10 năm là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Điểm dừng chân tiếp theo - Đồi cát Phương Mai.

Được ví là sa mạc tại miền trung Việt Nam, du khách sẽ được ngắm nhìn đồi cát vàng mịn, rộng và dài hun hút, chụp hình ở đây cũng rất đẹp.

height=533

(Đồi cát Phương Mai và Cầu Thị Nại - địa điểm sống ảo không thể thiếu của du khách )

8h30: Xe đưa Quý khách đến làng chài Nhơn Hải chuẩn bị khám phá đảo Kỳ Co và Hòn Khô.

Cano đưa quý khách đến đảo Kỳ co, Kỳ co được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Ở đây du khách có thể tham gia các hoạt động trên biển và tất nhiên check in ở đây thì đẹp chất ngất rồi, chỉ cần lia máy lên thôi, view nào cũng đẹp, bạn có thể làm nguyên một album hình cực chất chỉ với Kỳ co.

height=533

(Khoảnh khắc đẹp trên đảo Kỳ Co)

9h30: Cano đưa đoàn trở về Hòn Khô, tiếp tục khám phá hòn đảo đang làm điêu đứng biết bao giới trẻ.

Hòn Khô, thiên đường biển đảo du lịch Hòn Khô Quy Nhơn nổi tiếng với biển xanh, cát trắng với cây cầu hướng biển độc đáo sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách. Sau khi chụp ảnh sống ảo, bạn hãy hòa mình vào làn nước xanh trong của biển Hòn Khô để tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi tuyệt vời nhất.

height=533

 

(Du khách của My Quy Nhơn  tại Hòn Khô)

10h30 Cano đưa Quý khách đi chiêm ngưỡng những rạn san hô tự nhiên đẹp lung linh tại Bãi San Hô.

HDV hướng dẫn mọi người lặn san hô và giúp ghi lại những hình ảnh vui vẻ của Quý khách (dụng cụ lặn được trang bị sẵn miễn phí).

Tại đây Quý khách thỏa thích tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như phao chuối, moto nước hay phao thú (chi phí tự túc)

height=533

(Du khách thỏa sức tắm biển, lặn ngắm san hô)

11h30: Cano chở cả đoàn quay về nhà hàng tại Nhơn Hải nghỉ ngơi và dùng bữa trưa.

Cả đoàn tắm nước ngọt và thay quần áo để chuẩn bị dùng bữa trưa. Đầu bếp đã chuẩn bị sẵn thức ăn, chỉ chờ cả đoàn ngồi vào bàn là sẽ được thưởng thức.

Menu hải sản tươi sống (MN11):

height=992

(Có thể thay đổi thực đơn tùy theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

15h00: Xe đưa Quý khách tham quan Danh thắng Eo Gió và thăm viếng Tịnh xá Ngọc Hòa

Những rặng núi đá cao, uốn lượn ôm trọn bãi biển nước trong xanh, tạo thành một eo biển hút gió tuyệt đẹp. Dưới chân là bãi đá, những viên đá được sóng biển bào mòn với nhiều màu sắc và kích thước, tạo nên một bãi biển độc đáo.

Đến với Eo Gió, bạn không chỉ có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp mà còn được hòa mình với không khí trong lành, tươi mát của thiên nhiên. và ghé thăm Tịnh Xá Ngọc Hòa ngay cạnh Eo gió

height=533

(Du khách của My Quy Nhơn check in Eo gió quanh năm lộng gió, cảnh đẹp say đắm lòng người)

height=533

16h40: Xe My Quy Nhơn đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi kết thúc chuyến đi.

Sau một ngày khám phá 2 hòn đảo đang làm giới trẻ điên đảo vì hot, chắc chắn quý khách sẽ mang về một trải nghiệm tuyệt vời, một chiếc điện thoại full bộ nhớ vì ảnh đẹp và một kỷ niệm không bao giờ quên khi nhắc tới Quy Nhơn và My Quy Nhơn. Chào tạm biệt Quý khách và hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách trong những chuyến du lịch Quy Nhơn sắp tới.

Quý Khách đặt tour Phú Yên 1 ngày tại đây: Tour Phú Yên Gành Đá Đĩa - Phim trường Hoa Vàng Cỏ Xanh

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

Giá tour bao gồm:

- Xe đời mới đưa đón từ Tp.Quy Nhơn

- Cano cao tốc đưa đón qua đảo

- Menu ăn trưa tại nhà hàng

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình (bao gồm cả vé lên cầu tình yêu tại Kỳ Co)

- Chòi nghỉ mát trên đảo

- Tắm nước ngọt và dầu gội

- Lặn ngắm san hô

- Trang bị áo phao + kiếng lặn

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

- Nước suối + khăn lạnh

- Tặng suất trượt cát tại đồi cát Phương Mai

- Tặng nón lát đi biển

Không bao gồm:

- Vé máy bay 

- Chỗ lưu trú cho khách

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm.

- Thuế VAT 10%.

LƯU Ý:

- Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

- Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

- Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV của My Quy Nhơn

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

Chính sách đặt tour

Giá vé dành cho trẻ em:

- 2 người lớn miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 tính 50%.

- Trẻ em từ 5 – 9 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

Quy định thanh toán và hủy tour:

Quy định mua tour:

Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

Quy định hủy tour:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng.

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Ngân hàng Quân Đội CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     : 7979456797979

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 21 bình luận và đánh giá)

viên

45

Tuy đi hơi mệt nhưng rất xứng đáng. Cảm ơn công ty đã cho tôi một chuyến đi thật tuyệt vời.

Trả lời.

Lâm Thảo Linh

45

Đi 2 đảo 1 ngày hơi bị phê. Chế nào yếu sức thì đi 1 đảo thôi nhen.

Trả lời.

Nguyễn Phương Hiền

45

đoàn mình chơi kỳ co rất thích nhất là các bé lần đầu được trãi nghiệm được ăn những món hải sản rất ngon. gia đình mình cảm ơn du lịch My Quy Nhơn rất nhiều.

Trả lời.

Thu Thao

45

Chất lượng dịch vụ rất tốt, cảm ơn My Quy Nhơn đã giúp cho đoàn mình có một chuyến đi thật vui.

Trả lời.

Khánh Ngọc

45

Rất vui và hài lòng về dịch vụ của MyQuyNhon. Chuyến đi vui và bổ ích

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
0.03596 sec| 2565.961 kb