Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 1
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 2
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 3
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 4
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 5
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 6
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 7
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 8
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 9
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 10
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 11
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 12
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 13
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 14
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 15
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 16
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 17
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 18
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 19
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 20
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 21
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 22
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 23
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 24
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 25
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 26
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 27
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 28
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 29
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 30
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 31
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 32
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 33
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 34
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 35
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 36
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 37
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 38
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 39
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 40
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 41
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 42
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 1
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 2
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 3
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 4
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 5
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 6
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 7
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 8
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 9
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 10
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 11
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 12
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 13
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 14
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 15
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 16
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 17
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 18
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 19
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 20
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 21
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 22
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 23
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 24
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 25
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 26
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 27
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 28
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 29
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 30
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 31
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 32
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 33
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 34
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 35
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 36
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 37
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 38
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 39
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 40
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 41
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21 42
New

Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Làm Nhiệt Tình Chơi Hết Mình - MQN21

(22 đánh giá)

2.600.000 ₫ 2.750.000 ₫

(Giá áp dụng cho đoàn từ 20 người trở lên)

Mã tour:   TEAM – MQN21
Thời gian:   3 ngày 2 đêm
Khởi hành:   Khởi hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Cùng My Quy Nhon khám phá hành trình về miền đất võ, Du khách sẽ được hòa vào phong cảnh núi non hùng vĩ, được thưởng thức đặc sản văn hóa Bình Định với màn nhạc võ đặc sắc của người dân Tây Sơn . Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là du lịch biển đảo kết hợp teambuilding cực kỳ hấp dẫn với mục tiêu tạo dựng sự đoàn kết, tăng tăng cường sức sáng tạo và nhiệt huyết trong mỗi cá nhân...từ đó tạo nên sức mạnh phát triển cả một tập thể.

Ngày thứ nhất: Từ sân bay Phù Cát, HDV sẽ đưa Du khách đến Khu Du lịch Hầm Hô, mở đầu cho hành trình khám phá vùng đất Anh hùng hào kiệt.

Điểm đến tiếp theo của hành trình là Bảo tàng Quang Trung, Quý khách sẽ được thưởng thức màn múa võ vô cũng đặc sắc.

Chia tay huyện Tây Sơn, trên đường về Quý khách ghé tham quan Tháp Bánh Ít, một trong những cụm tháp cổ đẹp nhất tại Bình Định.

Ngày thứ hai: Khám phá biển đảo Quy Nhơn - Chương trình Teambuilding

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Lặn ngắm những rặng san hô tự nhiên đầy màu sắc tại Bãi san hô

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió – nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Tặng suất trượt cát siêu vui tại Đồi Cát Phương Mai

- Chương trình Teambuilding bãi biển với nhiều trò chơi hấp dẫn

Ngày thứ ba: City tour thành phố Quy Nhơn trước khi ra sân bay. HDV đưa du khách tham quan Khu Du lịch Ghềnh Ráng Tiên Sa, Di tích Tháp Đôi, mua đặc sản về làm qùa, kết thúc hành trình 3 ngày 2 đêm về thăm miền đất võ và khám phá biển đảo Quy Nhơn.

Lịch trình
Ngày 1 |

Sân bay - Tây Sơn (ăn trưa, ăn tối)

Xe và HDV My Quy Nhơn đón khách tại sân bay Phù Cát, khởi hành tham quan Tây Sơn - Bình Định:

Quý khách dừng chân tại Khu du lịch Hầm Hô. Tại đây quý khách trải nghiệm du ngoạn dòng sông Kutt trên chiếc thuyền gỗ tay chèo đặc biệt, được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ.

 

height=1200

(Du khách tận hưởng không khí trong lành mát mẻ trên dòng sông Kutt)

 

​​​​​11h30: Tạm biệt Hầm Hô thơ mộng, du khách ghé Nhà hàng ăn trưa

Menu ăn trưa

1. Chim mía Roty

2. Cá mương chiên giòn cuốn bánh tráng, rau rừng

3. Gà lên mâm (01 con gà chế biến thành 04 món)

4. Sườn non rim

5.Cá lóc kho tộ

6. Rau lang luộc + mắm cua

7. Trứng chiên tôm đất

8. Canh thịt bò lá giang

9. Bánh ít lá gai

10. Cơm trắng + trà đá

14h30: Tiếp tục chương trình Quý khách tham quan Bảo Tàng Quang Trung.

Viếng thăm điện Tây Sơn Tam Kiệt và các văn quan võ tướng. Cầu nguyện đường học hành, quan trường, sự nghiệp đỗ đạt thăng tiến. Cùng chiêm ngưỡng cây me 300 năm tuổi và giếng nước trong vườn nhà Tây Sơn, là những thứ hiếm hoi còn sót lại của vương triều Tây Sơn. Đồng thời, Quý khách thưởng thức Màn múa võ cổ truyền Bình Định và trống trận Tây Sơn, tận mắt chứng kiến Con gái Bình Định đánh roi đi quyền.

 

height=720(Du khách chụp hình lưu niệm tại Bảo tàng Quang Trung)

 

15h30: Xe và HDV đưa du khách đến điểm tham quan tiếp theo là Tháp Bánh Ít

Tháp Bánh Ít còn có tên là Tháp Bạc được xếp vào một trong những tháp đẹp “độc nhất vô nhị" của nghệ thuật kiến trúc độc đáo Champa cổ.

 

height=1200(Ảnh đẹp của Du khách tại Tháp Bánh Ít)

 

16h30: Xe đưa du khách về Khách sạn nghỉ ngơi, tắm biển...

18h00: Xe của My Quy Nhon đón Đoàn ăn tối tại Nhà hàng

Menu ăn tối (MN9)

- Mẹt: Nem chua, chả lụa, chả ram tôm đất, thịt luộc, tré, bánh tráng cuốn, bánh tráng chín, rau sống

- Mẹt: Gà hấp mắm, nướng, gỏi, xôi lòng gà

- Mẹt: Bánh hỏi, bánh bèo

 - Bún chả cá Quy Nhơn

- Tráng miệng: Bánh ít hoặc bánh hồng, hoặc bánh dừa nướng

Đặc biệt: Quý khách vừa dùng bữa tối vừa được thưởng thức Show hát bài Chòi tại Nhà hàng, Nghệ thuật bài Chòi là một trong những hình thức nghệ thuật sân khấu dân tộc đặc sắc, được phát triển từ trò chơi bài Chòi

(Show bài Chòi chỉ áp dụng cho đoàn tối thiểu 80 khách hoặc vào ngày thứ 6 hàng tuần)

 

height=1066

(Du khách dùng cơm tối kết hợp nghe hát bài chòi)

 

Tối đoàn tự do tham quan thành phố về đêm, Cafe sufbar, CafeSblue …

Ngày 2 |

Khám phá biển đảo Quy Nhơn - Teambuilding (ăn sáng, ăn trưa, ăn tối)

7h30:Xe và HDV đón đoàn tại khách sạn, bắt đầu cho hành trình khám phá biển đảo Quy Nhơn.

Du khách sẽ được đi qua Cầu Thị Nại – Cây cầu vượt biển từng giữ kỷ lục 10 năm là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

 

height=1067

( Du khách chụp ảnh tại Cầu Thị Nại )

 

8h00: Điểm dừng chân tiếp theo Đồi cát Phương Mai

Du khách thỏa sức ngắm nhìn những đồi cát bao la, vàng mịn và tạo dáng với những bức ảnh thật ấn tượng. Tham gia trò chơi trượt cát tại đây sẽ đem lại cho du khách cảm giác cực kỳ sẳng khoái và thú vị (quý khách trượt cát vui lòng đăng ký trước).

height=1200(Du khách thích thú chụp hình tại Đồi cát Phương Mai)

 

8h30: Đoàn tiếp tục di chuyển đến xã đảo Nhơn Lý và lên Cano tới Kỳ Co – Thiên đường biển đảo Quy Nhơn.

Kỳ Co được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Ở đây du khách có thể thỏa sức tắm biển, tham quan cảnh đẹp. Kỳ Co được xem là một trong nhưng nơi có view chụp hình đẹp nhất Bình Định, các bạn đừng quên cho mình một bộ ảnh cực chất ở nơi này nhé.

 

height=1200(Ảnh cực chất của Du khách tại Biển đảo Kỳ Co)

 

10h30: Cano đưa Quý khách đi chiêm ngưỡng những rạn san hô tự nhiên đẹp lung linh tại Bãi San Hô. 

HDV hướng dẫn mọi người lặn san hô và giúp ghi lại những hình ảnh vui vẻ của Quý khách (công ty trang bị miễn phí áo phao + kiếng lặn).

 

height=1200(Du khách lặn ngắm san hô tại Bãi san Hô)

 

Tại đây Quý khách thỏa thích tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như phao chuối, moto nước hay phao thú (chi phí tự túc)

 

height=1200(Du khách chơi trò chơi cảm giác mạnh tại Kỳ Co)

 

11h30: HDV đưa đoàn về lại đất liền tắm rửa và thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng ngay cạnh Eo Gió.

 

height=614

Đoàn nghỉ trưa tại nhà hàng có ghé bố và võng miễn phí

14h00:  HDV đưa đoàn ghé tham quan Eo Gió - điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với Quy Nhơn. Eo Gió được ví như đảo Jeju phiên bản Việt Nam.

 

height=959(Du khách My Quy Nhon tại Eo Gió)

 

14h30: Xe đưa Đoàn về bãi biển Quy Nhơn, tham gia chương trình Teambuilding

15h30: Chương trình teambuilding tại bãi biển Quy Nhơn.

Cả đoàn sẽ cùng nhau trải nghiệm, đoàn kết vui chơi với các trò chơi team building trên bãi biển vô cùng hấp dẫn do ekip teambuilding của My Quy Nhon thực hiện như dẫn thủy nhập điền, đua thuyền trên cạn, đưa nước về làng….

 

height=1198(Du khách tham gia trò chơi teambuilding do My Quy Nhon thực hiện)

 

17h30: Xe và HDV đưa đoàn về lại khách sạn tắm rửa thay đồ và đi ăn tối buffet lẩu nướng tại nhà hàng.

Sau bữa tối đoàn tự do dạo chơi tại Quảng trường trung tâm thành phố hoặc nghỉ ngơi tại Khách sạn.

Ngày 3 |

Quy Nhơn - Tiễn sân bay (ăn trưa, ăn tối)

7h30: Xe đưa đoàn tham quan KDL Ghềnh ráng Tiên Sa

Tại đây quý khách sẽ ngắm được hết toàn cảnh thành phố Quy Nhơn, chiêm ngưỡng một vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ với những Bãi Đá Trứng, Bãi Tiên Sa.

 

height=400

(Bãi trứng tại KDL Ghềnh Ráng - Ảnh :ST)

9h30: Xe đưa đoàn đi chiêm ngưỡng kiến trúc Tháp Đôi – một trong những kiến trúc độc đáo thời  Champa tại ngay trung tâm thành phố.

height=1200(Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Tháp đôi)

 

10h00: Xe đưa đoàn đi mua sắm đặc sản Quy Nhơn về làm quà.

Đến Quy Nhơn, mua gì về làm quà và mua ở đâu vừa đảm bảo chất lượng vừa có giá rẻ là câu hỏi được rất nhiều du khách quan tâm. My Quy Nhơn sẽ đưa bạn tới những địa điểm uy tín nhất hoặc đưa Quý khách tới địa điểm mà Quý khách yêu cầu để mua sắm quà trước khi chia tay Quy Nhơn.

10h30: Quay về khách sạn thu dọn hành lý và checkout

11h30:  Thưởng thức bữa trưa tại Nhà hàng

Menu ăn trưa (MN4)

1. Mực hấp gừng

2. Đậu cove xào bò

3. Cá bóp nướng

4. Rau thập cẩm xào tỏi

5. Thịt ba chỉ rang cháy canh

6. Cá gáy hấp

7. Dưa cà + mắm ruột

8. Canh khổ qua cá thát lát

9. Cơm niêu/ cơm trắng

10. Tráng miệng theo ngày

11. Khăn lạnh, trà đá

Xe và HDV tiễn quý khách ra sân bay

(Tùy vào thời gian bay của quý khách, thời gian và lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp)

Với 3 ngày 2 đêm Quý khách vừa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của nuí rừng Tây Sơn vừa được tận hưởng không khí trong lành từ một thành phố biển với muôn vàn cảnh đẹp, được tham gia chương trình Teambuilding  với các hoạt động vô cùng sôi nổi và nhiều kỷ niệm đẹp cùng với ekip My Quy Nhon. Chào tạm biệt Quý khách và hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách trong những chuyến du lịch Quy Nhơn sắp tới.

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

Giá tour bao gồm:

- Chỗ lưu trú tại khách sạn trung tâm

- Xe máy lạnh đời mới đưa đón từ sân bay

- Cano đưa đón qua đảo Kỳ Co

- Lặn ngắm san hô

- Trang bị áo phao + kiếng lặn

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình

- Các bữa ăn theo tiêu chuẩn của chương trình: 03 bữa trưa 150k/ khách, 02 bữa tối 150k/ khách

- Trọn gói teambuilding 

- Chòi nghỉ mát trên đảo

- Tắm nước ngọt và dầu gội

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

- Nước suối + khăn lạnh

- Tặng nón lát đi biển

* Lưu ý: Trường hợp thời tiết không cho phép để di chuyển qua đảo bằng cano, để đảm bảo an toàn cho khách Công ty có thể chủ động thay đổi phương tiện di chuyển bằng cano sang phương tiện xe ô tô trung chuyển chuyên dụng bằng đường bộ và thông báo cho khách.

Không bao gồm:

- Vé máy bay/ tàu/ xe di chuyển tới Quy Nhơn

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm

- Thuế VAT 10%.

LƯU Ý:

- Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

- Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

- Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV của My Quy Nhơn

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

QUÀ TẶNG:

- Trò chơi trượt cát siêu vui tại Đồi cát Phương Mai

- Có trang bị dép đi biển miễn phí.

Chính sách đặt tour

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

  • Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, 02 người lớn được kèm 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính 50% giá vé.
  • Trẻ em từ 5 – 9 tuổi, tính 50% chi phí người lớn.
  • Trẻ em từ 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.
  • Trẻ em cao từ 1m2 trở lên tính vé người lớn để đảm bảo đầy đủ các dịch vụ và bữa ăn cho bé

QUY ĐỊNH THANH TOÁN, HỦY TOUR:

- MUA TOUR:

Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

- HỦY TOUR:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Vietcombank CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     : 0051000222920

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 22 bình luận và đánh giá)

Mộng Mơ

45

Mình rất thích về chuyến đi này vừa được tham quan, vừa được vui chơi tổ chức các trò chơi giúp cho cty mình hòa hợp hơn, tự do vui chơi.

Trả lời.

Hải

45

Quyết định lựa chọn My Quy Nhơn rất đúng đắng chất lượng phục vụ thì khỏi nói, vừa được vui chơi vừa được tìm hiểu lịch sử văn hóa tại vùng đất này. cảm ơn công ty rất nhiều.

Trả lời.

Hưng

45

Cảm ơn My Quy Nhơn và em hướng dẫn viên rất nhiều đã luôn hỗ trợ đoàn anh trong suốt 3n2đ tại đây chuyến tham quan mang lại nhiều điều thú vị. Buổi teambuiding trên bãi biển vui nhộn và rất thành công. Cảm ơn các em.

Trả lời.

Bình An

45

Được đồng hành cùng My Quy Nhơn mình rất vui, chất lượng phục rất ok , được đưa đón tận nơi, được cung cấp đầy đủ các dịch vụ khi tham quan ,cả nhà mình rất thích điều này, các điểm tham rất phong phú. Cảm ơn My Quy Nhơn rất nhiều, hẹn gặp lại.

Trả lời.

Thành Bảo HCM

45

Quyết định lựa chọn My Quy Nhơn để đặt dịch vụ tour trọn gói rất hài lòng. Ngay từ lúc bắt đầu làm việc với các bạn Sale bên My Quy Nhơn, mình đã cảm nhận được sự tận tâm và chuyên nghiệp, tư vấn thiệt là có tâm, kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc một cách rất rõ ràng, chi tiết. Tất cả các dịch vụ xe đưa đoàn đi chơi, suất ăn , khách sạn ở đều rất hài lòng.

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
0.04947 sec| 2648.43 kb