Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 1
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 2
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 3
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 4
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 5
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 6
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 7
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 8
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 9
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 10
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 11
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 12
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 13
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 14
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 15
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 16
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 17
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 18
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 19
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 20
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 21
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 22
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 23
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 24
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 25
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 26
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 27
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 28
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 29
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 30
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 31
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 32
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 33
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 34
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 35
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 36
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 37
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 38
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 39
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 40
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 41
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 42
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 43
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 44
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 45
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 46
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 47
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 48
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 49
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 50
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 51
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 52
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 53
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 54
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 55
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 56
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 57
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 58
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 59
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 60
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 61
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 62
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 63
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 64
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 65
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 66
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 67
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 68
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 69
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 70
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 71
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 72
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 73
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 74
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 1
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 2
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 3
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 4
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 5
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 6
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 7
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 8
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 9
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 10
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 11
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 12
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 13
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 14
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 15
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 16
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 17
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 18
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 19
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 20
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 21
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 22
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 23
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 24
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 25
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 26
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 27
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 28
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 29
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 30
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 31
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 32
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 33
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 34
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 35
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 36
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 37
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 38
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 39
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 40
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 41
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 42
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 43
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 44
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 45
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 46
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 47
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 48
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 49
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 50
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 51
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 52
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 53
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 54
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 55
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 56
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 57
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 58
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 59
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 60
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 61
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 62
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 63
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 64
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 65
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 66
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 67
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 68
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 69
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 70
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 71
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 72
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 73
Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20 74
Hot

Tour Kỳ Co Kết Hợp Team Building 1 Ngày: Kết Nối Để Thành Công - MQN20

(13 đánh giá)

800.000 ₫ 950.000 ₫

(Áp dụng cho đoàn từ 30 khách trở lên)

Mã tour:   TEAM- MQN20
Thời gian:   Đi về trong ngày
Khởi hành:   Khời hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Chào mừng quý khách đến với tour khám phá vẻ đẹp biển đảo kết hợp với Teambuilding vui chơi cùng đồng đội:

-  Chương trình Teambuilding - Đoàn kết để thành công

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió– nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Cùng tham quan Tịnh Xá Ngọc Hòa – chiêm ngưỡng tượng phật đôi cao nhất Việt Nam

- Tặng suất trượt cát siêu vui tại Đồi Cát Phương Mai.

 

Lịch trình
1 ngày |

Chuỗi các điểm đến hấp dẫn nhất Quy Nhơn (ăn trưa)

7h30 : Xe và HDV đón đoàn tại khách sạn.

Đoàn di chuyển qua Cầu Thị Nại – đây là cây cầu từng giữ kỷ lục cây câu bắt qua biển dài nhất Đông Nam Á.

8h00: Đoàn di chuyển tới xã đảo Nhơn Lý, Ca nô đưa du khách đến với thiên đường Maldives Việt Nam – Kỳ Co.

Du khách tự do tham quan chụp hình trên cây cầu tình yêu thơ mộng hay trên những vách đá cạnh bãi biển…Kỳ Co đang được xem là bãi biển đẹp và có nhiều điểm chụp hình ấn tượng nhất Quy Nhơn.

height=533

(Du khách tham quan chụp ảnh tại Kỳ Co)

8h30: Đoàn tham gia trò chơi Teambuilding trên bãi biển

Chương trình Teabuilding do Ekip My My Nhon tổ chức với nhiều trò chơi hấp dẫn như dẫn nước về làng, cướp cờ, cân bằng tuyệt đối hay đua thuyền trên cạn…Tham gia trò chơi không chỉ giúp các thành viên trong đoàn có sự giao lưu nhiều hơn, tạo dựng sự đoàn kết, bên cạnh đó còn tăng cường sức sáng tạo và nhiệt huyết trong mỗi cá nhân….chơi vui, chơi để phát triển bản thân là mục tiêu mà My Quy Nhon hướng đến cho Quý khách.

height=533

(Du khách tham gia Teambuding tại biển Kỳ Co)

10h00: Ca nô đưa Du khách đi Lặn ngắm San Hô tự nhiên tại Bãi San Hô (công ty trang bị áo phao + kiếng lặng), HDV sẽ hướng dẫn du khách lặn và chụp hình cho khách. Tại đây các bạn có thể tham gia vào trò chơi cảm giác mạnh như moto nước , phao thú , phao chuối (chi phí trò chơi tự túc).

height=533

(Du khách ngắm san hô tại Bãi San hô)

11h30 : Cano đưa khách vào đất liền Nhơn Lý để ăn trưa và nghỉ ngơi tại nhà hàng

height=614

14h00 : Hành trình tiếp theo du khách đến nơi hội tụ của gió  Eo gió – đảo Jeju phiên bản Việt

Eo Gió – Một ghềnh đá quanh năm lộng gió. Đứng trên Eo Gió, phóng tầm mắt ra xa, quý khách chiêm ngưỡng bao quát cả vùng biển bao la rộng lớn, đắm say lòng người. 

height=533

(Du khách tận hưởng không khí mát lạnh tại Eo Gió)

15h00: Khách tiếp tục thăm quan Tịnh Xá Ngọc Hòa Nơi có tượng Phật đôi Quan Âm cao đến 30m  bên cạnh Eo Gió

height=533

(Du khách My Quy Nhon tham quan Tịnh Xá Ngọc Hòa)

15h30:Xe và HDV đưa khách quay về Quy Nhơn

16h00: Du khách dừng chân tại Đồi Cát Phương Mai - một trong những đồi cát cao và đẹp nhất miền Trung.

Du khách sẽ có shoot hình nghệ thuật trong bộ sưu tập ảnh kỷ niệm về chuyến tham quan Bình Định. Ngoài ra, du khách có thể tham gia trò chơi trượt cát cực kỳ thú vị từ My Quy Nhon (khách tham gia vui lòng đăng ký trước).

16h30 : Khách lên xe về lại khách sạn kết thúc hành trình khám phá biển đảo một ngày cùng với My Quy Nhơn.

Cảm ơn Quý khách đã cùng My Quy Nhơn khám phá tour biển đảo với nhiều điểm đến hấp dẫn, cùng vui chơi hết mình với các trò chơi thú vị trong chương trình teambuilding do ekip My Quy Nhon thực hiện. Chúc Qúy khách thật nhiều sức khỏe và sớm quay lại Bình Định để cùng với My Quy Nhơn trải nghiệm hết nét đẹp phong phú của thiên nhiên và con người nơi đây.

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

Giá tour bao gồm:

- Xe đời mới đưa đón từ Tp.Quy Nhơn.

- Cano cao tốc đưa đón qua đảo

- Lặn ngắm san hô. Trang bị áo phao + kiếng lặn

- Menu ăn trưa tại nhà hàng

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình

- Chương trình team building trọn gói

- Chòi nghỉ mát trên đảo. Tắm nước ngọt và dầu gội

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người.

- Tặng suất trượt cát tại đồi cát Phương Mai. Tặng nón lát đi biển

- Nước suối + khăn lạnh

Giá tour không bao gồm

- Thuế VAT 10%.

- Vé máy bay 

- Chỗ lưu trú cho khách

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm.

LƯU Ý:

- Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

- Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

- Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV của My Quy Nhơn

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

 

Chính sách đặt tour

Giá vé dành cho trẻ em:

2 người lớn miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 tính 50%.

Trẻ em từ 5 – 9 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

Trẻ từ 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

Trẻ em từ 1.2m trở lên tính bằng người lớn để đảm bảo bữa ăn và đầy đủ dịch vụ cho bé.

Quy định thanh toán và hủy tour:

     - MUA TOUR:

Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour

HỦY TOUR:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng.

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Vietcombank CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     : 0051000222920

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 13 bình luận và đánh giá)

Hoài Bắc

45

Về với núi rừng phố biển Quy Nhơn đúng là 1 trải nghiệm tuyệt vời. Mình được tham gia chương trình Team Building với nhiều trò chơi rất vui. Thay mặt đoàn cảm ơn My Quy Nhơn rất nhiều đã cho đoàn có chuyến đi thật vui và ý nghĩa. Mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng My Quy Nhơn trong những chuyến đi sau.

Trả lời.

Hưng

45

Cảm ơn My Quy Nhơn và em hướng dẫn viên rất nhiều đã luôn hỗ trợ đoàn anh trong suốt 3n2đ tại đây chuyến tham quan mang lại nhiều điều thú vị. Buổi teambuiding trên bãi biển vui nhộn và rất thành công. Cảm ơn các em.

Trả lời.

LyLy

45

Chuyến đi chơi Quy Nhơn book Tour bên bạn MY Quy Nhơn nhà mình rất ưng ý và vui. Một chuyến đi chơi tuyệt vời từ khách sạn, ăn uống và xe đưa đón, và tất cả các dịch vụ đều ổn và mình hài lòng. Mình xé giới thiệu bạn bè người thân của mình khi tới Quy Nhơn sẽ book Tour bên bạn.

Trả lời.

linh linh

45

Tôi đã cháy hết mình với những trò chơi ở đây, đặc biệt là trò đua thuyền trên cạn. Nếu có cơ hội tôi vẫn sẽ tin tưởng chọn My Quy Nhơn Tourist

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
2.42322 sec| 2636.539 kb