Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 1
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 2
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 3
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 4
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 5
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 6
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 7
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 8
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 9
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 10
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 11
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 12
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 13
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 14
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 15
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 16
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 17
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 18
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 19
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 20
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 21
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 22
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 23
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 24
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 25
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 26
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 27
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 28
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 29
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 30
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 31
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 32
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 33
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 34
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 35
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 36
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 37
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 38
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 39
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 40
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 41
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 42
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 43
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 44
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 45
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 46
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 47
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 48
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 49
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 50
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 51
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 52
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 53
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 54
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 55
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 56
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 57
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 58
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 59
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 60
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 61
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 62
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 63
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 64
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 65
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 66
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 67
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 1
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 2
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 3
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 4
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 5
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 6
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 7
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 8
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 9
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 10
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 11
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 12
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 13
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 14
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 15
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 16
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 17
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 18
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 19
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 20
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 21
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 22
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 23
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 24
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 25
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 26
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 27
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 28
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 29
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 30
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 31
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 32
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 33
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 34
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 35
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 36
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 37
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 38
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 39
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 40
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 41
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 42
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 43
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 44
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 45
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 46
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 47
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 48
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 49
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 50
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 51
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 52
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 53
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 54
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 55
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 56
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 57
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 58
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 59
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 60
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 61
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 62
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 63
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 64
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 65
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 66
Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02 67
Hot

Tour Quy Nhơn Phú Yên 1 Ngày: Ngắm Bình Minh Mũi Điện - MPY02

(73 đánh giá)

710.000 ₫ 750.000 ₫

(Giá áp dụng cho đoàn trên 10 người)

Mã tour:   MPY02
Thời gian:   Đi về trong ngày
Khởi hành:   Khởi hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Chào mừng Bạn cùng My Quy Nhơn khám phá mảnh đất được mệnh danh là xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh Phú Yên:

- Không thể bỏ qua Mũi điện nơi đón bình minh sớm nhất của Việt Nam

- Tham quan Tháp Nghinh Phong - Biểu tượng mới của du lịch Phú Yên 

- Khám phá xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh nơi có thể làm quý khách liêu xiêu vì đẹp.

- Buổi trưa Quý khách sẽ được thưởng thức hải sản tươi ngon trên Đầm Ô Loan

- Tiếp đó là thắng cảnh nổi tiếng Gành Đá Đĩa - nơi được công nhận là gành đá tự nhiên, danh lam thắng cảnh quốc gia

- My Quy Nhơn sẽ đưa các bạn đến với Nhà thờ Mằng Lăng, nơi khai sinh ra chữ quốc ngữ đầu tiên

Xem Thêm: Về Công Ty Du Lịch My Quy Nhơn...

Từ 3 - 4 khách  Từ 5 - 6 khách Từ 7 - 9 khách Từ 10 khách
900k / Khách 750k / Khách 700k / Khách 600k /khách 
Lịch trình
1 ngày |

Ngắm bình minh Mũi Điện với nhiều cung bậc cảm xúc

( thưởng thức bữa trưa hải sản )

05h30: Xe My Quy Nhơn khởi hành sớm để đưa đoàn đi Phú Yên, kịp ngắm mặt trời mọc sớm nhất Việt Nam tại Mũi Điện (Cực đông của Tổ Quốc). 

(Quý khách có thể yêu cầu thay đổi thời gian khởi hành nếu muốn)

Điểm đến đầu tiên là Mũi Điện, nơi đón binh minh sớm nhất Việt Nam. Bạn có thể check in ngay khi bình minh lên.

height=535 Rời Mũi Điện My Quy Nhơn đưa quý khách tới Tháp Nghinh Phong - Biểu tượng mới của du lịch Phú Yên 

height=533

Phim trường Tôi thấy Hoa vàng trên cỏ xanh, đồi cỏ xanh nằm bên bờ biển vừa thơ mộng vừa lãng du, đưa du khách đắm chìm trong khúc ca của biển dịu êm. Và Bãi xép nằm ngay trong quần thể Hoa Vàng Cỏ xanh cũng đủ làm khách liêu xiêu vì đẹp.

height=533

(Hoa vàng cỏ xanh làm du khách của My Quy Nhơn liêu xiêu vì đẹp)

11h30: Đoàn ăn trưa tại Đầm Ô Loan.

Đầm Ô Loan cũng là một địa điểm sống ảo không thể bỏ qua của giới trẻ khi đến đây. Đầm Ô Loan cũng biết lấy lòng bao người bởi những món ăn hải sản mang hương vị đậm đà, ngon ngọt như sò huyết, tôm cua, cá, ghẹ, sứa, hàu,...

height=945

13h50: Xe My Quy Nhơn đưa đoàn tham quan danh thắng cảnh cấp quốc gia Gành Đá Đĩa.

Gành Đá Đĩa là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia kề với sóng nước. Bãi đá trải rộng san sát nhau chung màu đen huyền bí. Có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo nhưng vẫn chồng chất tầng tầng trông như chồng bát dĩa nên có tên gọi là Ghềnh Đá Dĩa.

height=533

(Gành đá đĩa - điểm check in không thể bỏ qua của du khách My Quy Nhơn)

15h00: Đoàn di chuyển tới và tham quan Nhà Thờ Mằng Lăng.

Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam với lối kiến trúc giao thoa kiến trúc của nhiều thế hệ.

height=1200

(Du khách của My Quy Nhơn chụp hình kỷ niệm tại Nhà thờ cổ nhất Việt Nam)

16h00: xe My Quy Nhơn đưa đoàn về khách sạn kết thúc một ngày khám phá vẻ đẹp Phú Yên xinh đẹp. 

Thật không uổng phí dành trọng một ngày với mảnh đất xứ Nẫu đáng yêu, chắc chắn quý khách sẽ mang về một trải nghiệm tuyệt vời, một chiếc smartphone full bộ nhớ vì ảnh đẹp và một kỷ niệm không bao giờ quên khi nhắc tới Phú Yên và My Quy Nhơn. Chào tạm biệt Quý khách và hy vọng sẽ được phục vụ quý khách trong những chuyến du lịch sắp tới.

Khách hàng đăng ký thêm tour Kỳ Co - Eo Gió 1 ngày tại đây...

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

TOUR BAO GỒM:

- Xe đời mới đưa đón từ Tp.Quy Nhơn

- Bữa ăn trưa hải sản Đầm Ô Loan theo chương trình.

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

- Tặng nước suối + khăn lạnh

- Tặng nón lá đi biển

TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Chỗ lưu trú cho khách

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm.

- Phí tham quan phát sinh ngoài chương trình 

- Thuế VAT 10%

Chính sách đặt tour

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

Trẻ từ 1 - 4 tuổi miễn phí 

Trẻ em từ 5 – 10 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

Trẻ trên 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

QUY ĐỊNH THANH TOÁN, HỦY TOUR:

- MUA TOUR:

Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

- HỦY TOUR:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Vietcombank CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     : 0051000222920

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 73 bình luận và đánh giá)

phuongkute9x@gmail.com

45

đồ ăn ngon tươi, tour đi rất vui .

Trả lời.

Nghi Trần

45

Đồ ăn rất ngon hợp khẩu vị, chương trình đi tham quan rất hùng vĩ, chụp hình lên thật đẹp. Cảm ơn my quy nhơn đã tư vấn và giúp mình có chuyến đi tốt đẹp

Trả lời.

Ngọc Nuy

45

Mọi người nên thử đi tour này nha. Rất chill nhẹ nhàng lắm, a hướng dẫn đi với mình nhiệt chụp hình cũng đẹp nữa

Trả lời.

Thanh An

45

Thật sự rất đẹp nha đi về là mình với đám bạn có 1 kho ảnh luôn a hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, đồ ăn cũng ngon. Tour mình đặt bên My Quy Nhơn nha

Trả lời.

Nhung Ngô

45

Mũi Điện chụp hình rất đẹp. Tour gì mà mình thấy ưng ý quá chừng. Đồ ăn ngon, no. Đặt tour ở my quy nhơn mình thấy thích quá. Cảm ơn đội ngũ nhân viên của my quy nhơn.

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
0.04844 sec| 2632.484 kb