Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 1
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 2
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 3
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 4
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 5
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 6
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 7
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 8
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 9
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 10
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 11
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 12
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 13
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 14
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 15
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 16
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 17
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 18
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 19
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 20
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 21
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 22
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 23
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 24
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 25
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 26
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 27
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 28
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 29
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 30
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 31
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 32
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 33
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 34
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 35
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 1
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 2
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 3
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 4
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 5
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 6
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 7
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 8
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 9
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 10
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 11
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 12
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 13
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 14
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 15
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 16
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 17
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 18
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 19
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 20
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 21
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 22
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 23
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 24
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 25
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 26
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 27
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 28
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 29
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 30
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 31
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 32
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 33
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 34
Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17 35
Hot

Tour Quy Nhơn 3 Ngày 2 Đêm: Tây Sơn Hào Kiệt và Về Miền Biển Nhớ-MQN17

(63 đánh giá)

2.800.000 ₫ 2.990.000 ₫

Giá áp dụng cho đoàn 20 Pax 

Đoàn trên 20 khách liên hệ để có giá tốt.

Mã tour:   MQN17
Thời gian:   3 ngày 2 đêm
Khởi hành:   Khởi hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Chương trình tour 3 ngày 2 đêm khám phá núi rừng, biển đảo Bình Định, kết hợp đốt lửa trại bờ biển sẽ đem lại cho Du khách những trải nghiệm tuyệt với cho kỳ nghỉ của mình.

Ngày thứ nhất: Từ sân bay Phù Cát, xe và HDV đưa du khách bắt đầu hành trình tham quan:

- Chùa Thiên Hưng: ngôi chùa cổ và đẹp nhất Bình Định

- Tháp Bánh Ít: với kiến trúc cổ, độc đáo của người Champa

- Check in homestay tại Nhơn Lý

- Đốt lửa trại ngay bãi biển cực kỳ vui nhộn

Ngày thứ hai: Khám phá biển đảo Quy Nhơn

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Lặn ngắm san hô thỏa đam mê với biển cả tại Bãi tắm san hô

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió – nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Tặng suất trượt cát siêu vui tại Đồi Cát Phương Mai

Ngày thứ ba: Hành trình về với núi rừng hùng vĩ, nơi sinh ra của 3 vị anh hùng hào kiệt Tây Sơn

- Tham quan Khu Du lịch sinh thái Hầm Hô, chèo thuyền trên sông Kutt

- Tham quan Bảo tàng Quang Trung, nơi lưu giữ chiến tích của phòng trào nghĩa quân Tây Sơn

 

 

Lịch trình
Ngày 1 |

Sân bay - Homestay tại Nhơn Lý (Ăn trưa)

Xe và Hướng dẫn viên (HDV) đón khách tại sân bay Phù Cát.
+ Quý khách tham quan Chùa Thiên Hưng - Ngôi chùa cổ và đẹp nhất Bình Định. 

height=533

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Chùa Thiên Hưng

+ Điểm đến thứ 2, Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc Tháp Bánh Ít –Tháp Bánh Ít còn có tên là Tháp Bạc được xếp vào một trong những tháp đẹp “độc nhất vô nhị” của nghệ thuật kiến trúc độc đáo Champa cổ.

height=533

Du khách chụp ảnh tại Tháp Bánh Ít

+ 16h30: Xe và HDV đưa Đoàn về nhận phòng homestay tại xã Nhơn Lý

Quý khách nghỉ ngơi và check in khung cảnh home với nhiều view cực kỳ Chill.

+ 18h00: HDV cùng đoàn xuống bãi biển trước homestay làm công tác chuẩn bị đốt lửa trại ăn tiệc BBQ trên biển.

Dưới ánh lửa bập bùng, những người bạn cùng nắm tay nhau ca hát, nhảy múa cực kỳ vui nhộn và ấm áp tình đồng đội. Công ty My Quy Nhon chuẩn bị sẵn các vật dụng đốt lửa trại và tiệc BBQ.

height=1200

 

Du khách vui chơi, giao lưu âm nhạc tại bãi biển

Thực đơn BBQ

height=187

height=534Sau đó đoàn nghỉ ngơi tại lều hoặc về khách sạn , kết thúc 1 ngày khá mệt nhưng đáng nhớ.

  Ngày 2 |

  Khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn (Ăn trưa, ăn tối)

  7h30: Đoàn ăn sáng tại Homestay, sau đó làm thủ tục trả phòng

  + 8h30: Xe và HDV đưa đoàn ra bến cano để di chuyển qua đảo Kỳ Co - Bắt đầu hành trình khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn.

  Kỳ co được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Ở đây du khách có thể tham gia các hoạt động trên biển như tắm biển, bơi lặn, chụp hình trên cây cầu tình yêu huyền thoại hay hòa mình trong những vách núi chơi vơi bên biển …

  height=533

  Du khách check in tại Kỳ Co với view cực đẹp

  + 10h00: Cano đưa Quý khách đi chiêm ngưỡng những rặng san hô tự nhiên đẹp lung linh tại Bãi San Hô. 

  HDV hướng dẫn mọi người lặn san hô và giúp ghi lại những hình ảnh vui vẻ của Quý khách (công ty trang bị áo phao + kiếng lặn miễn phí).Tại đây Quý khách thỏa thích tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như phao chuối, moto nước hay phao thú (chi phí tự túc).

  height=533

  Du khách thích thú khi lướt sóng bằng phao chuối

  + 11h30: HDV đưa đoàn về nhà hàng trên đất liền để tắm rửa và ăn trưa

  height=945Đoàn nghỉ trưa tại nhà hàng (có võng/ ghế bố miễn phí )

  + 14h00: HDV đưa đoàn ghé tham quan Eo Gió - điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với Quy Nhơn. Sự kết hợp giữa Đá – Gió và Nước tạo nên một tuyệt tác thiên nhiên hùng vỹ, đứng tại Eo Gió, du khách sẽ tận hưởng cảm giác mát lạnh của một vùng biển.

  height=533

  Du khách check in cực đẹp tại Eo Gió

  + Tiếp tục hành trình Đoàn cùng ghé thăm và chiêm ngưỡng Tịnh Xá Ngọc Hòa nơi có tượng phật đôi Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam mà du khách khó có thể bỏ qua.

  height=533

  Du khách viếng thăm Tịnh Xá Ngọc Hòa

  + Xe đưa du khách vào trung tâm thành phố

  Trên đường đi du khách dừng chân tại Đồi cát Phương Mai. Du khách sẽ có shoot hình nghệ thuật và lưu giữ những bộ tấm ảnh kỷ niệm đẹp nhất. Ngoài ra, du khách có thể tham gia trò chơi trượt cát cực kỳ thú vị từ My Quy Nhon (khách tham gia vui lòng đăng ký trước)

  height=533

  Du khách chụp ảnh tại Đồi cát Phương Mai

  Đoàn làm thủ tục check in tại khách sạn trung tâm thành phố

  18h40: Xe và HDV đưa đoàn đi ăn tối tại Nhà hàng

  Menu ăn tối (MN2)

  height=185

  Tối đoàn tự túc đi chơi trong phố - ghé chợ đêm mua sắm, ra biển dạo mát, hay nhâm nhi ly rượu bầu đá đậm chất Bình Định tại khu ẩm thực…

   Ngày 3 |

   Quy Nhơn - Tiễn sân bay (Ăn trưa)

   7h00: Đoàn làm thục trả phòng khách sạn

   Sau đó, xe và HDV My Quy Nhon đưa đoàn ghé các của hàng nổi tiếng mua đặc sản về làm quà.

   + Đoàn tham quan Khu Du lịch sinh thái Hầm Hô.

   Quý khách du ngoạn dòng sông Kutt trên chiếc thuyền gỗ độc mộc, lái thuyền đưa du khách qua những khúc sông rợp bóng cây mát rượi, nghe tiếng chim rừng vang vọng, du khách sẽ được thư giãn và hòa mình vào một khung cảnh hùng vĩ của núi rừng.

   height=533

   Du khách du ngoạn sông Kutt trên chiệc thuyền gỗ độc mộc

   +  Tạm biệt Hầm Hô, xe và HDV đưa du khách dùng cơm trưa tại nhà hàng.

   Menu ăn trưa:

   height=188

   (Menu có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

   + Đoàn di chuyển tham quan Bảo Tàng Quang Trung - Bảo tàng Quang Trung với không gian văn hóa bảo gồm khu vực bảo tàng, điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt và các văn quan võ tướng. Nơi đây còn có cây me và giếng nước tuổi đời gần 300 năm.

   height=533

   Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quang Trung

   Xe và HDV tiễn quý khách ra sân bay, kết thúc hành trình 3 ngày 2 đêm về với biển đảo núi rừng Bình Định. Kính chúc Quý khách thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại trong các hành trình tiếp theo.

    Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

    Giá tour bao gồm:

    - 01 đêm tại khách sạn 3 sao trung tâm, 01 đêm tại homestay Nhơn Lý

    - Xe đời mới đưa đón sân bay Phù Cát và trong suốt hành trình

    - Các bữa ăn theo tiêu chuẩn của chương trình: 02 bữa sáng buffet tại khách sạn, 03 bữa trưa 150k, 02 bữa tối 150k

    - Các vật dụng cần thiết để đốt lửa trại và làm tiệc BBQ

    - Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình (bao gồm cả vé lên cầu tình yêu tại Kỳ co)

    - Đi thuyền trên sông Kutt

    - Cano ra đảo Kì Co

    - Chòi nghỉ mát trên đảo

    - Tắm nước ngọt và dầu gội

    - Lặn ngắm san hô

    - Trang bị áo phao + kiếng lặn

    - Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

    - Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

    - Nước suối + khăn lạnh

    - Tặng nón lát đi biển

    Giá tour không bao gồm:

    - Vé máy bay

    - Vé tham gia các trò chơi hoặc tham quan ngoài chương trình.

    - Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm

    - Thuế VAT 10%.

    Lưu ý: 

    - Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

    - Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

    - Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV của My Quy Nhơn

    - Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

    QUÀ TẶNG:

    - Tặng nón lát đi biển thương hiệu My Quy Nhơn

    - Tặng các trò chơi hoạt náo trên xe 

    - Tặng trò chơi trượt cát 

    - Tặng Gối ôm cổ/ Bình đượng nước cho khách hàng may mắn

    Tặng dịch vụ Video Photo Tour Biển Đảo cho Đoàn 20 khách trở lên

    Chính sách đặt tour

    GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

    - 2 người lớn miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 tính 50%.

    - Trẻ em từ 5 – 10 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

    - Trẻ trên 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

    QUY ĐỊNH THANH TOÁN, HỦY TOUR:

    - MUA TOUR:

    Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

    - HỦY TOUR:

    + Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

    + Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

    + Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

    - Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận

    - Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

    - Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng

    Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

    MB CN Quy Nhơn:

    Số tài khoản     : 7979456797979

    Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

    BIDV CN Bình Định

    Số tài khoản     : 58010000829090

    Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

    Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

    (Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

    Bình luận
    Nhận xét đánh giá (có 63 bình luận và đánh giá)

    Trần Vũ

    45

    Sau chuyến đi khá là ấn tượng ở quy nhơn từ đồ ăn tới nơi ở. Cảm ơn công ty đã hỗ trợ nhiệt tinh chu đáo

    Trả lời.

    Anh Vỹ

    45

    Tour quá là hợp lý, đồ ăn ngon, anh hướng dẫn viên quá nhiệt tình, hẹn quy nhơn lần tới sẽ hợp tác lại với công ty

    Trả lời.

    Thanh Thuý

    45

    Hướng dẫn viên nhiệt tình, tour chất lượng, còn được tặng quà có dịp quay lại Quy Nhơn mình vẫn sẽ lựa chọn book tại My Quy Nhơn

    Trả lời.

    Thao

    45

    Chương trình tour thật sự đặc sắc vửa được cảm nhận văn hóa vùng miền của tháp, vừa có sự năng động, tươi trẻ của việc đi biển, chơi teambuiding. Cảm ơn các bạn bên my quy nhơn đã hỗ trợ cho tôi để có một chuyến đi có đầy sự trải nghiệm và rất tuyệt.

    Trả lời.

    Nguyễn Quốc Tuấn

    45

    Cảm ơn My Quy Nhơn đã hỗ gia đình mình rất tốt trong chuyến đi lần này.Bạn hướng dẫn viên đi cùng với cả đoàn hài hước, vui vẻ suốt chuyến đi, tổ chức những trò chơi trên xe hấp dẫn mang lại những tiếng cười sảng khoái cho cả đoàn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại.

    Trả lời.
    Nhấn vào đây để đánh giá
    Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
    0822 207 222
    Hỗ trợ trực tuyến
    0.03896 sec| 2646.055 kb