Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 1
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 2
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 3
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 4
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 5
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 6
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 7
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 8
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 9
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 10
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 11
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 12
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 13
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 14
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 15
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 16
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 17
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 18
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 19
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 20
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 21
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 22
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 23
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 24
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 25
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 26
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 27
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 28
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 29
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 30
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 31
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 32
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 33
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 34
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 35
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 36
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 37
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 38
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 39
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 40
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 41
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 42
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 43
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 44
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 45
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 46
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 47
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 48
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 49
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 50
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 51
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 52
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 53
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 54
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 55
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 56
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 57
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 58
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 59
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 1
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 2
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 3
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 4
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 5
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 6
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 7
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 8
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 9
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 10
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 11
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 12
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 13
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 14
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 15
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 16
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 17
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 18
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 19
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 20
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 21
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 22
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 23
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 24
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 25
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 26
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 27
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 28
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 29
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 30
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 31
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 32
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 33
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 34
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 35
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 36
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 37
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 38
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 39
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 40
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 41
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 42
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 43
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 44
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 45
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 46
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 47
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 48
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 49
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 50
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 51
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 52
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 53
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 54
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 55
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 56
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 57
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 58
Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07 59
Hot

Tour Quy Nhơn - Phú Yên 4N3Đ: Bay Đến Tuy Hòa Bay Về Phù Cát - MQP07

(65 đánh giá)

3.450.000 ₫ 3.650.000 ₫

(Giá áp dụng cho đoàn trên 10 pax)

Mã tour:   MQP07
Thời gian:   4 ngày 3 đêm
Khởi hành:   Khởi hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Trải nghiệm cực kỳ thú vị với các điểm check in mới trong lịch trình 4N3Đ Phú Yên - Quy Nhơn, My Quy Nhon sẽ giúp du khách có một kỳ nghỉ tận hưởng cuộc sống thiên đường vùng biển đảo:

Ngày thứ nhất: Từ sân bay Tuy Hòa, xe và HDV đưa Du khách tham quan chuỗi các điểm đẹp tại Phú Yên:

- Tham quan Bãi Môn - Bãi biển hình trăng khuyết cực đẹp

- Check in Mũi Điện - cực đông của Tổ quốc

- Tham quan Tàu không số, Vịnh Vũng Rô

- Tắm biển, lặn ngắm san hô cực đẹp tại Hòn Nưa

Ngày thứ hai: Hành trình khám phá xứ sở Hoa vàng cỏ xanh Phú Yên đầy màu sắc

- Khám phá xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh nơi có thể làm quý khách liêu xiêu vì đẹp

- Tiếp đó là thắng cảnh nổi tiếng Gành Đá Đĩa - nơi được công nhận là gành đá tự nhiên, danh lam thắng cảnh quốc gia

- Buổi trưa Quý khách sẽ được thưởng thức hải sản tươi ngon trên Đầm Ô Loan

- My Quy Nhơn sẽ đưa các bạn đến với Nhà thờ Mằng Lăng, nơi lưu giữ chữ quốc ngữ đầu tiên

- Check in cây cầu gỗ Ông cọp

Ngày thứ ba: Thiên đường biển đảo Quy Nhơn

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Lặn ngắm san hô thỏa đam mê với biển cả tại Bãi tắm san hô

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió – nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Tặng suất trượt cát siêu vui tại Đồi Cát Phương Mai

Ngày thứ tư: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Sơn - Bình Định

- Tham quan Tháp Bánh Ít

- Khu du lịch Hầm hô, chèo thuyền trên sông Kutt

- Tham quang Bảo tàng Quang Trung

Kết thúc hành trình 4 ngày 3 đêm khám phá Quy Nhơn - Phú Yên, tiễn khách ra sân bay Phù cát.

Lịch trình
Ngày 1 |

Sân bay Tuy Hòa - Phú Yên (Ăn trưa, tối)

Xe và Hướng dẫn viên (HDV) đón khách tại sân bay Tuy Hòa - Phú Yên.

+ Đoàn khởi hành tham quan: Điểm đặt chân đầu tiên trong hành trình là Bãi Môn – Một bãi biển còn khá hoang sơ, có hình vầng trăng khuyết với đường bờ biển dài khoảng 400m, cát trắng mịn, và nước trong vắt như pha lê.

+ Điểm đến tiếp theo là Mũi Điện – hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh, điểm cực đông của tổ quốc, “Hải Đăng Mũi Điện” là một điểm nhấn khác của vùng đất này, Bạn có thể ngắm vẻ đẹp thiên nhiên biển đảo kỳ vỹ của xứ sở Hoa vàng cỏ xanh từ trên cao.

height=1200

+ Xe và HDV  tiếp tục đưa Quý khách đến khu di tích Tàu không số Vũng RôVịnh Vũng Rô một trong những vịnh đẹp nổi tiếng của khu vực ven biển Miền Trung, nơi cập bến của những chuyến tàu không số với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển.

height=534

 

Cảnh đẹp Vịnh Vũng Rô, Ảnh: ST

+  Đoàn dùng bữa trưa Hải sản và nghỉ trưa trên bè nổi Vũng Rô

Menu ăn trưa

height=179

(Menu có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

+  Đoàn lên Cano cao tốc đến Đảo Hòn Nưa, ngắm những gành đá kỳ vỹ, ngắm Hang Yến, tìm hiều về nghề nuôi Yến, tự do tắm biển và lặn ngắm San Hô dầy màu sắc… Ngoài ra du khách có thể chinh phục Hải Đăng Hòn Nưa hoặc leo gành đá ngắm dấu chân bí ẩn khổng lồ chưa có lời giải…

height=914

Du khách tắm biển tại bãi Hòn Nưa, Ảnh: ST

+  Về lại đất liền, Xe và hướng dẫn viên đưa Quý khách về khách sạn tại Tuy Hòa làm thủ tục check in

+ 18h45: Xe và HDV đưa Đoàn ăn tối tại Nhà hàng:

Menu ăn tối (MN07)

height=185

(Menu có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

Buổi tối du khách tự do tham quan thành phố Tuy Hòa hoặc nghỉ ngơi tại Khách sạn.

  Ngày 2 |

  Khám phá xứ sở Hoa vàng cỏ xanh (Ăn trưa, ăn tối)

  Đoàn ăn sáng tại khách sạn 

  Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn

  Xe và HDV của My Quy Nhơn đón đoàn từ Khách sạn khởi hành tham quan.

  + Đoàn dừng chân tại Hoa Vàng Cỏ Xanh, Bãi Xép

  Du khách được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp thơ mộng trong bộ phim nổi tiếng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Đây là một địa điểm check in không bỏ qua với những shoot hình cực chất của các bạn trẻ hiện nay.

  height=960Du khách check in Hoa vàng cỏ xanh, Bãi Xép

  + Tiếp tục hành trình, Đoàn tham quan thắng cảnh cấp quốc gia Gành Đá Đĩa – Biểu tượng của du lịch Phú Yên, được ví như tổ ong khổng lồ ngay trên biển.

  height=533

  Du khách chụp ảnh tại Gành Đá  Đĩa

  + 11h30: Xe đưa quý khách thưởng thức bữa trưa tới ĐẦM Ô LOAN - Đầm Ô Loan cũng là một địa điểm sống ảo không thể bỏ qua của giới trẻ.

  Menu ăn trưa

  height=992(Menu có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

  Đoàn nghỉ trưa tại nhà hàng có ghế bố và võng miễn phí

  + 14h00: Xe và HDV đưa du khách khởi hành đến Nhà Thờ Mằng Lăng - Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam với lối kiến trúc giao thoa kiến trúc của nhiều thế hệ, là nơi lưu trữ cuốn Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.

  height=533

  Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Nhà thờ Mằng Lăng

  + 15h00: Du khách check in tại Cây Cầu gỗ Ông Cọp

  Đây là “Cầu gỗ dài nhất Việt Nam” với chiều dài gần 700m. Cầu được làm chủ yếu từ gỗ và tre, duy chỉ có các đinh tán được làm bằng sắt. Bề mặt cầu chỉ rộng khoảng 1,5 – 1,8m và các thanh gỗ được xếp xen kẽ. Mặt và trụ cầu được làm hoàn toàn từ gỗ ván.

  height=534

  Du khách check in Cây cầu gỗ Ông Cọp, Ảnh: ST

  16h00: Khởi hành đến thành phố biển Quy Nhơn, làm thủ tục check in khách sạn tại Quy Nhơn.

  18h50: Xe và HDV đưa Du khách dùng cơm tối tại Nhà hàng:

  Menu ăn tối (MN3)

  height=217

  (Menu có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

  Hoặc Xe và HDV đưa Đoàn thưởng thức Bánh xèo tôm nhảy (đặc sản nổi tiếng của Bình Định). 

   

  height=466

  Quý khách vui lòng chọn một trong hai và thông báo trước để công ty chuẩn bị được chu đáo.

  Buổi tối đoàn tự do tham quan TP về đêm tại Chợ Đêm , Khu phố Ẩm thực ….

   

  Ngày 3 |

  Khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn  (Ăn trưa)

  7h30:Xe và HDV đón đoàn tại khách sạn, bắt đầu cho hành trình khám phá biển đảo Quy Nhơn

  + Du khách sẽ được đi qua Cầu Thị Nại – Cây cầu vượt biển từng giữ kỷ lục 10 năm là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

  + Đoàn dừng chân tiếp theo Đồi cát Phương Mai

  Được ví là sa mạc tại miền trung Việt Nam với những dải cát dài, mịn. Du khách sẽ có shoot hình nghệ thuật và lưu giữ những bộ tấm ảnh kỷ niệm đẹp nhất. Ngoài ra, du khách có thể tham gia trò chơi trượt cát cực kỳ thú vị từ My Quy Nhon (khách tham gia vui lòng đăng ký trước)

  height=533

  Du khách My Quy Nhơn chụp ảnh check in tại Đồi cát Phương Mai

  + 8h30: Xe và HDV đưa Đoàn đến xã đảo Nhơn Lý, lên cano hành trình đến với Kỳ Co - Kỳ co được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Bãi biển dài, nước biển trong xanh và rất sạch sẽ thỏa mãn đam mê của du khách khi hòa vào biển cả, tắm biển, bơi lội...Kỳ co cũng là địa điểm có view chụp hình cực đẹp, Du khách đừng nên bỏ lỡ.

  height=1200

  Du khách tận hưởng thiên đường biển đảo tại Kỳ Co

  + 10h30: Cano đưa Quý khách đi chiêm ngưỡng những rặng san hô tự nhiên đẹp lung linh tại Bãi San Hô (công ty đã trang bị áo phao và kiếng lặn). HDV địa phương hướng dẫn mọi người lặn san hô và giúp ghi lại những hình ảnh vui vẻ của Quý khách.Tại đây Quý khách thỏa thích tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như phao chuối, moto nước hay phao thú (chi phí tự túc).

  Xem thêm: Bảng giá tham khảo một số trò chơi tại bãi biển Kỳ Co

  height=1200+ 11h30:  Đoàn về lại đất liền tắm rửa và thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng ngay cạnh Eo Gió.

  height=945Đoàn nghỉ trưa tại nhà hàng có ghế bố và võng miễn phí cho Quý khách nghỉ trưa.

  + 14h00: HDV đưa đoàn ghé tham quan Eo Gió - điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với Quy Nhơn. Eo Gió – bản tình ca gió, đá và nước- được ví như đảo JeJu phiên bản Việt.

  height=753

  Du khách chụp ảnh check in tại Eo Gió

  Điểm đến tiếp theo, HDV đưa Đoàn tham quan Tịnh Xá Ngọc Hòanơi có tượng phật đôi Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam mà du khách không thể bỏ qua.

  height=1200

  Du khách My Quy Nhon chụp ảnh tại Tịnh Xá Ngọc Hòa

  + 16h30: Kết thúc hành trình, xe đưa quý khách về lại khách sạn

  Buổi tối đoàn ăn tối tự do (chi phí tự túc) và dạo phố -  tham quan mua sắm tại chợ đêm, khu phố ẩm thực, ăn những món ăn đặc trưng vùng miền Bình Định…

  Ngày 4 |

  Quy Nhơn - Tây Sơn - Tiễn sân bay (Ăn trưa)

  7h00: Đoàn làm thủ tục check out khách sạn

   xe và HDV đưa Đoàn ghé một số cửa hàng mua đặc sản về làm quà

  + HDV đưa quý khách tham quan Tháp Bánh Ít - Tháp Bánh Ít hay còn gọi là Tháp Bạc - một trong những tháp đẹp “độc nhất vô nhị” của nghệ thuật kiến trúc độc đáo Champa cổ.

  height=533

   

  Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Bánh Ít

  9h30: Đoàn tham quan Khu du lịch sinh thái Hầm Hô - Quý khách du ngoạn dòng sông Kutt trên chiếc thuyền gỗ độc mộc, lái thuyền đưa du khách qua những khúc sông rợp bóng cây mát rượi, nghe tiếng chim rừng vang vọng, du khách sẽ được thư giãn và hòa mình vào một khung cảnh hùng vĩ của núi rừng.

  height=533

  Du khách đi thuyền trên sông Kutt

  + 11h30: Tạm biệt Hầm Hô, xe và HDV đưa du khách dùng cơm trưa tại nhà hàng

  Menu ăn trưa:

  height=190

  + 14h00: Đoàn di chuyển tham quan Bảo Tàng Quang Trung - Là nơi có không gian văn hóa bao gồm khu vực bảo tàng, điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt và các văn quan võ tướng. Nơi đây còn có cây me và giếng nước tuổi đời gần 300 năm.

  height=1047

  Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quang Trung

  + 15h30: Xe và HDV tiễn quý khách ra sân bay
  (Tùy vào thời gian bay của quý khách, thời gian và lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp)

  Kết thúc hành trình du lịch 4 ngày 3 đêm với trải nghiệm khám phá núi rừng và biển đảo Quy Nhơn, Phú Yên  cực kỳ hấp dẫn, My Quy Nhon cảm ơn Quý khách, chúc Quý khách sức khỏe và hẹn gặp lại trong các hành trình tiếp theo.

  Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

  Giá tour bao gồm:

  - Khách sạn 3 sao có ăn buffet sáng

  - Xe đời mới đón sân bay Tuy Hòa, tiễn sân bay Phù Cát và phục vụ trong suốt hành trình.

  - Các bữa ăn theo tiêu chuẩn của chương trình: 03 bữa sáng buffet tại khách sạn, 04 bữa trưa 150k, 02 bữa tối 150k

  - Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình (bao gồm cả vé lên cầu tình yêu tại Kỳ co)

  - Đi thuyền trên sống Kutt

  - Cano ra đảo Kì Co, Hòn Nưa

  - Lặn ngắm san hô

  - Chòi nghỉ mát trên đảo

  - Tắm nước ngọt và dầu gội

  - Trang bị áo phao + kiếng lặn

  - Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

  - Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

  - Nước suối + khăn lạnh

  - Tặng nón lát đi biển

  Giá tour không bao gồm:

  - Vé máy bay

  - Vé tham gia các trò chơi hoặc tham quan ngoài chương trình.

  - Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm

  - Thuế VAT 10%.

  Lưu ý:

  - Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

  - Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

  - Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV của My Quy Nhơn

  - Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

  Qùa tặng:

  - Tặng nón lát đi biển thương hiệu My Quy Nhơn

  - Tặng các trò chơi hoạt náo trên xe 

  - Tặng trò chơi trượt cát 

  - Tặng Gối ôm cổ/ Bình đượng nước cho khách hàng may mắn

  - Tặng dịch vụ Video Photo Tour Biển Đảo cho Đoàn 20 khách trở lên

  Chính sách đặt tour

  Gía vé dành cho trẻ em :

  - 2 người lớn miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 tính 50%.

  - Trẻ em từ 5 – 10 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

  - Trẻ trên 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

  Quy định thanh toán và hủy tour:

  Quy định thanh toán:

  Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

  Quy định hủy tour:

  + Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

  + Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

  + Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

  - Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận

  - Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

  - Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng

  Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

  MB CN Quy Nhơn:

  Số tài khoản     :7979456797979

  Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

  BIDV CN Bình Định

  Số tài khoản     : 58010000829090

  Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

  Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

  (Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

  Bình luận
  Nhận xét đánh giá (có 65 bình luận và đánh giá)

  Nguyễn Thiên Ân

  45

  Mình có trải nghiệm khá tốt với chuyến đi này, bên My Quy Nhơn hỗ trợ khách hàng tốt lần sau mình sẽ ghé lại

  Trả lời.

  Nguyễn Quốc Tuấn

  45

  không nghĩ sẽ sử dụng dịch vụ của My Quy Nhơn vì trước đây tôi toàn sử dụng các dịch vụ của các công ty du lịch quen, sau khi được một người bạn giới thiệu, tôi đã đi tour của các bạn vì giá tốt hơn các bên khác và được các bạn tư vấn nhiệt tình.Cảm ơn lữ hành My Quy Nhơn giúp mình có chuyến tham quan trên đảo rất vui.cảm ơn My Quy Nhơn rất nhiều hẹn ngày gặp lại.

  Trả lời.

  Ha Na

  45

  Cảm ơn My Quy Nhơn, đoàn mình đã có 1 chuyến đi trên cả tuyệt vời. Sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong chuyến đi tới

  Trả lời.

  Kaly Trần

  45

  Đi Quy Nhơn và Phú Yên mà vẫn chưa muốn về luôn ý, cảnh rất đẹp người dân thì rất thân thiện và dễ gần. Hẹn dịp sẽ quay lại Quy Nhơn một ngày gần nhất.

  Trả lời.

  Kiệt

  45

  Nhà mình rất hài lòng , hẹn ngày gặp lại gần nhất.

  Trả lời.
  Nhấn vào đây để đánh giá
  Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
  0822 207 222
  Hỗ trợ trực tuyến
  0.04489 sec| 2717.906 kb