Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 1
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 2
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 3
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 4
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 5
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 6
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 7
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 8
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 9
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 10
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 11
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 12
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 13
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 14
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 15
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 16
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 17
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 18
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 19
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 20
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 21
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 22
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 23
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 24
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 25
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 26
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 27
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 28
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 29
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 30
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 31
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 32
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 33
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 34
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 35
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 36
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 37
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 38
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 39
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 40
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 41
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 42
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 43
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 44
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 45
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 46
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 47
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 48
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 49
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 50
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 51
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 52
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 53
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 54
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 55
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 56
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 57
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 58
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 59
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 1
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 2
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 3
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 4
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 5
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 6
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 7
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 8
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 9
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 10
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 11
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 12
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 13
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 14
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 15
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 16
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 17
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 18
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 19
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 20
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 21
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 22
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 23
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 24
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 25
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 26
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 27
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 28
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 29
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 30
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 31
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 32
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 33
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 34
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 35
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 36
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 37
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 38
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 39
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 40
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 41
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 42
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 43
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 44
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 45
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 46
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 47
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 48
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 49
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 50
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 51
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 52
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 53
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 54
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 55
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 56
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 57
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 58
Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07 59
Hot

Tour 4N3Đ Khám Phá Biển Đảo Quy Nhơn - Phú Yên Đón SB Tuy Hòa – Tiễn SB Phù Cát MQN07

(15 đánh giá)

3.450.000 ₫ 3.650.000 ₫

(Giá áp dụng cho đoàn trên 10 pax)

Mã tour:   MQP07
Thời gian:   4 ngày 3 đêm
Khởi hành:   Khởi hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Trải nghiệm cực kỳ thú vị với các điểm check in mới trong lịch trình 4N3Đ Phú Yên - Quy Nhơn, My Quy Nhon sẽ giúp du khách có một kỳ nghỉ tận hưởng cuộc sống thiên đường vùng biển đảo:

Ngày thứ nhất: Từ sân bay Tuy Hòa, xe và HDV đưa Du khách tham quan chuỗi các điểm đẹp tại Phú Yên:

- Tham quan Bãi Môn - Bãi biển hình trăng khuyết cực đẹp

- Check in Mũi Điện - cực đông của Tổ quốc

- Tham quan Tàu không số, Vịnh Vũng Rô

- Tắm biển, lặn ngắm san hô cực đẹp tại Hòn Nưa

Ngày thứ hai: Hành trình khám phá xứ sở Hoa vàng cỏ xanh Phú Yên đầy màu sắc

- Khám phá xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh nơi có thể làm quý khách liêu xiêu vì đẹp

- Tiếp đó là thắng cảnh nổi tiếng Gành Đá Đĩa - nơi được công nhận là gành đá tự nhiên, danh lam thắng cảnh quốc gia

- Buổi trưa Quý khách sẽ được thưởng thức hải sản tươi ngon trên Đầm Ô Loan

- My Quy Nhơn sẽ đưa các bạn đến với Nhà thờ Mằng Lăng, nơi lưu giữ chữ quốc ngữ đầu tiên

- Check in cây cầu gỗ Ông cọp

Ngày thứ ba: Thiên đường biển đảo Quy Nhơn

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Lặn ngắm san hô thỏa đam mê với biển cả tại Bãi tắm san hô

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió – nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Tặng suất trượt cát siêu vui tại Đồi Cát Phương Mai

Ngày thứ tư: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Sơn - Bình Định

- Tham quan Tháp Bánh Ít

- Khu du lịch Hầm hô, chèo thuyền trên sông Kutt

- Tham quang Bảo tàng Quang Trung

Kết thúc hành trình 4 ngày 3 đêm khám phá Quy Nhơn - Phú Yên, tiễn khách ra sân bay Phù cát.

Lịch trình
Ngày 1 |

Sân bay Tuy Hòa - Phú Yên (Ăn trưa, tối)

Xe và Hướng dẫn viên (HDV) đón khách tại sân bay Tuy Hòa.

Đoàn khởi hành tham quan: Điểm đặt chân đầu tiên trong hành trình là Bãi Môn – Một bãi biển còn khá hoang sơ, có hình vầng trăng khuyết với đường bờ biển dài khoảng 400m, cát trắng mịn, và nước trong vắt như pha lê.

 

height=360

Bãi Môn nhìn từ trên cao, Ảnh: ST

Điểm đến tiếp theo là Mũi Điện – hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh, điểm cực đông của tổ quốc, “Hải Đăng Mũi Điện” là một điểm nhấn khác của vùng đất này, Bạn có thể ngắm vẻ đẹp thiên nhiên biển đảo kỳ vỹ của xứ sở Hoa vàng cỏ xanh từ trên cao.

 

height=1024

Du khách check in Mũi Điện, Ảnh: ST

 

Xe và HDV  tiếp tục đưa Quý khách đến khu di tích Tàu không số Vũng RôVịnh Vũng Rô một trong những vịnh đẹp nổi tiếng của khu vực ven biển Miền Trung, nơi cập bến của những chuyến tàu không số với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển.

 

height=500

Cảnh đẹp Vịnh Vũng Rô, Ảnh: ST

 

11h30: Đoàn dùng bữa trưa Hải sản và nghỉ trưa trên bè nổi Vũng Rô

Menu ăn trưa

 1. Ốc biển các loại hấp sả ớt
 2. Hàu nướng phô mai
 3. Mực hấp gừng
 4. Cá hấp hồng công + bánh tráng + rau sống
 5. Cá bóp kho tộ
 6. Lẩu chua cá biển + bún
 7. Rau xào
 8. Cơm trắng
 9. Trà đá
 10. Khăn lạnh + Tráng miệng

(Menu có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

14h00: Đoàn lên Cano cao tốc đến Đảo Hòn Nưa, ngắm những gành đá kỳ vỹ, ngắm Hang Yến, tìm hiều về nghề nuôi Yến, tự do tắm biển và lặn ngắm San Hô dầy màu sắc… Ngoài ra du khách có thể chinh phục Hải Đăng Hòn Nưa hoặc leo gành đá ngắm dấu chân bí ẩn khổng lồ chưa có lời giải…

 

height=914

Du khách tắm biển tại bãi Hòn Nưa, Ảnh: ST

 

15h30: Về lại đất liền, Xe và hướng dẫn viên đưa Quý khách về khách sạn tại Tuy Hòa làm thủ tục check in

18h00: Xe và HDV đưa Đoàn ăn tối tại Nhà hàng:

Menu ăn tối (MN07)

 1. Cá chim hấp
 2. Chả dông Canary
 3. Rau luộc + kho quyẹt
 4. Tôm rang muối
 5. Thịt nướng
 6. Cá om dưa cải Canary
 7. Mực xào chua ngọt
 8. Canh rau tôm
 9. Cơm trắng
 10. Tráng miệng theo ngày

(Menu có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

Buổi tối du khách tự do tham quan thành phố Tuy Hòa hoặc nghỉ ngơi tại Khách sạn.

  Ngày 2 |

  Khám phá xứ sở Hoa vàng cỏ xanh (Ăn trưa, ăn tối)

  7h00: Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn

  Xe và HDV của My Quy Nhơn đón đoàn từ Khách sạn khởi hành tham quan.

  8h00: Đoàn dừng chân tại Hoa Vàng Cỏ Xanh, Bãi Xép

  Du khách được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp thơ mộng trong bộ phim nổi tiếng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Đây là một địa điểm check in không bỏ qua với những shoot hình cực chất của các bạn trẻ hiện nay.

  height=960Du khách check in Hoa vàng cỏ xanh, Bãi Xép

   

  10h00: Tiếp tục hành trình, Đoàn tham quan thắng cảnh cấp quốc gia Gành Đá Đĩa – Biểu tượng của du lịch Phú Yên, được ví như tổ ong khổng lồ ngay trên biển.

   

  height=600

  Du khách chụp ảnh tại Gành Đá  Đĩa

   

  11h30: Xe đưa quý khách thưởng thức bữa trưa tới ĐẦM Ô LOAN - Đầm Ô Loan cũng là một địa điểm sống ảo không thể bỏ qua của giới trẻ.

  Menu ăn trưa

  1. Chả giò Quang Anh
  2. Hàu nướng mỡ hành
  3. Lườn cá ngừ nướng muối ớt
  4. Tôm nướng xiên
  5. Xò huyết ô loan cháy tỏi
  6. Cơm trắng thố đất
  7. (không giới hạn)
  8. Rau củ kho quẹt
  9. Trứng chiên
  10. Lẩu ghẹ (mỗi khách 1 con) hoặc Lẩu cua thịt (mỗi khách nửa con)
  11.  Riêu vua cua ô loan
  12. Tráng miệng sữa chua hoặc bánh su kem

  (Menu có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

  Đoàn nghỉ trưa tại nhà hàng có ghế bố và võng miễn phí

  14h00: Xe và HDV đưa du khách khởi hành đến Nhà Thờ Mằng Lăng

  Đây là một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam với lối kiến trúc giao thoa kiến trúc của nhiều thế hệ, là nơi lưu trữ cuốn Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.

   

  height=1200

  Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Nhà thờ Mằng Lăng

   

  15h00: Du khách check in tại Cây Cầu gỗ Ông Cọp

  Đây là “Cầu gỗ dài nhất Việt Nam” với chiều dài gần 700m. Cầu được làm chủ yếu từ gỗ và tre, duy chỉ có các đinh tán được làm bằng sắt. Bề mặt cầu chỉ rộng khoảng 1,5 – 1,8m và các thanh gỗ được xếp xen kẽ. Mặt và trụ cầu được làm hoàn toàn từ gỗ ván.

   

  height=1200

  Du khách check in Cây cầu gỗ Ông Cọp, Ảnh: ST

   

  16h00: Khởi hành đến thành phố biển Quy Nhơn, làm thủ tục check in khách sạn tại Quy Nhơn.

  18h00: Xe và HDV đưa Du khách dùng cơm tối tại Nhà hàng:

  Menu ăn tối (MN3)

  1. Bê hấp sả
  2. Gá xe phay
  3. Cánh gà lá giang
  4. Cá bống kho tộ
  5. Cá thu chiên sốt cà
  6. Nem tươi nướng
  7. Thịt luộc mắm nêm
  8. Trứng chiên
  9. Cơm trắng + cà sống + mắm ruột
  10. Trái cây/ bánh ít lá gai

  (Menu có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

  Hoặc Xe và HDV đưa Đoàn thưởng thức Bánh xèo tôm nhảy (đặc sản nổi tiếng của Bình Định). 

   

  height=466

   

  Quý khách vui lòng chọn một trong hai và thông báo trước để công ty chuẩn bị được chu đáo.

  Buổi tối đoàn tự do tham quan TP về đêm tại Chợ Đêm , Khu phố Ẩm thực ….

   

  Ngày 3 |

  Khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn  (Ăn trưa)

  7h30:Xe và HDV đón đoàn tại khách sạn, bắt đầu cho hành trình khám phá biển đảo Quy Nhơn

  Du khách sẽ được đi qua Cầu Thị Nại – Cây cầu vượt biển từng giữ kỷ lục 10 năm là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

  8h00: Đoàn dừng chân tiếp theo Đồi cát Phương Mai

  Được ví là sa mạc tại miền trung Việt Nam với những dải cát dài, mịn. Du khách sẽ có shoot hình nghệ thuật và lưu giữ những bộ tấm ảnh kỷ niệm đẹp nhất. Ngoài ra, du khách có thể tham gia trò chơi trượt cát cực kỳ thú vị từ My Quy Nhon (khách tham gia vui lòng đăng ký trước)

   

  height=1200

  Du khách My Quy Nhơn chụp ảnh check in tại Đồi cát Phương Mai

   

  8h30: Xe và HDV đưa Đoàn đến xã đảo Nhơn Lý, lên cano hành trình đến với Kỳ Co 

  Kỳ co được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Bãi biển dài, nước biển trong xanh và rất sạch sẽ thỏa mãn đam mê của du khách khi hòa vào biển cả, tắm biển, bơi lội...Kỳ co cũng là địa điểm có view chụp hình cực đẹp, Du khách đừng nên bỏ lỡ.

   

  height=1200

  Du khách tận hưởng thiên đường biển đảo tại Kỳ Co

   

  10h30: Cano đưa Quý khách đi chiêm ngưỡng những rặng san hô tự nhiên đẹp lung linh tại Bãi San Hô (công ty đã trang bị áo phao và kiếng lặn). HDV địa phương hướng dẫn mọi người lặn san hô và giúp ghi lại những hình ảnh vui vẻ của Quý khách.Tại đây Quý khách thỏa thích tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như phao chuối, moto nước hay phao thú (chi phí tự túc).

   

  height=1200

  Du khách trải nghiệm lướt thuyền chuối tại Kỳ Co

   

  11h30:  Đoàn về lại đất liền tắm rửa và thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng ngay cạnh Eo Gió.

   

  height=614

   

  Đoàn nghỉ trưa tại nhà hàng có ghế bố và võng miễn phí cho Quý khách nghỉ trưa.

  14h00:  HDV đưa đoàn ghé tham quan Eo Gió - điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với Quy Nhơn. Eo Gió – bản tình ca gió, đá và nước- được ví như đảo JeJu phiên bản Việt.

   

  height=753

  Du khách chụp ảnh check in tại Eo Gió

   

  Điểm đến tiếp theo, HDV đưa Đoàn tham quan Tịnh Xá Ngọc Hòanơi có tượng phật đôi Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam mà du khách không thể bỏ qua.

   

  height=1200

  Du khách My Quy Nhon chụp ảnh tại Tịnh Xá Ngọc Hòa

   

  16h00: Kết thúc hành trình, xe đưa quý khách về lại khách sạn

  Buổi tối đoàn ăn tối tự do (chi phí tự túc) và dạo phố -  tham quan mua sắm tại chợ đêm, khu phố ẩm thực, ăn những món ăn đặc trưng vùng miền Bình Định…

  Ngày 4 |

  Quy Nhơn - Tây Sơn - Tiễn sân bay (Ăn trưa)

  7h00: Đoàn làm thủ tục check out khách sạn

   xe và HDV đưa Đoàn ghé một số cửa hàng mua đặc sản về làm quà

  8h00: HDV đưa quý khách tham quan Tháp Bánh Ít

  Tháp Bánh Ít hay còn gọi là Tháp Bạc - một trong những tháp đẹp “độc nhất vô nhị” của nghệ thuật kiến trúc độc đáo Champa cổ.

   

  height=1200

  Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Bánh Ít

   

  9h30: Đoàn tham quan Khu du lịch sinh thái Hầm Hô

  Quý khách du ngoạn dòng sông Kutt trên chiếc thuyền gỗ độc mộc, lái thuyền đưa du khách qua những khúc sông rợp bóng cây mát rượi, nghe tiếng chim rừng vang vọng, du khách sẽ được thư giãn và hòa mình vào một khung cảnh hùng vĩ của núi rừng.

   

  height=1200

  Du khách đi thuyền trên sông Kutt

   

  11h30: Tạm biệt Hầm Hô, xe và HDV đưa du khách dùng cơm trưa tại nhà hàng

  Menu ăn trưa:

  1. Chim mía Roty
  2. Cá mương chiên giòn cuốn bánh tráng, rau rừng
  3. Gà lên mâm (01 con gà chế biến thành 04 món)
  4. Sườn non rim
  5. Cá lóc kho tộ
  6. Rau lang luộc + mắm cua
  7. Trứng chiên tôm đất
  8. Canh thịt bò lá giang
  9. Bánh ít lá gai
  10. Cơm trắng + trà đá

  14h00: Đoàn di chuyển tham quan Bảo Tàng Quang Trung

  Là nơi có không gian văn hóa bao gồm khu vực bảo tàng, điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt và các văn quan võ tướng. Nơi đây còn có cây me và giếng nước tuổi đời gần 300 năm.

   

  height=720Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quang Trung

   

  15h30: Xe và HDV tiễn quý khách ra sân bay
  (Tùy vào thời gian bay của quý khách, thời gian và lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp)

  Kết thúc hành trình du lịch 4 ngày 3 đêm với trải nghiệm khám phá núi rừng và biển đảo Quy Nhơn, Phú Yên  cực kỳ hấp dẫn, My Quy Nhon cảm ơn Quý khách, chúc Quý khách sức khỏe và hẹn gặp lại trong các hành trình tiếp theo.

  Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

  Giá tour bao gồm:

  - Khách sạn 3 sao

  - Xe đời mới đón sân bay Tuy Hòa, tiễn sân bay Phù Cát và phục vụ trong suốt hành trình.

  - Các bữa ăn theo tiêu chuẩn của chương trình: 03 bữa sáng buffet tại khách sạn, 04 bữa trưa 150k, 02 bữa tối 150k

  - Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình (bao gồm cả vé lên cầu tình yêu tại Kỳ co)

  - Đi thuyền trên sống Kutt

  - Cano ra đảo Kì Co, Hòn Nưa

  - Chòi nghỉ mát trên đảo

  - Tắm nước ngọt và dầu gội

  - Lặn ngắm san hô

  - Trang bị áo phao + kiếng lặn

  - Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

  - Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

  - Nước suối + khăn lạnh

  - Tặng nón lát đi biển

  Không bao gồm:

  - Vé máy bay

  - Vé tham gia các trò chơi hoặc tham quan ngoài chương trình.

  - Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm

  - Thuế VAT 10%.

  Lưu ý:

  - Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

  - Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

  - Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV của My Quy Nhơn

  - Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

  Qùa tặng:

  - Trò chơi trượt cát siêu vui tại Đồi cát Phương Mai 

  - Tặng nón lát đi biển

  - Có trang bị dép đi biển miễn phí.

  - Tặng trò chơi hoạt náo trên xe.

  Chính sách đặt tour

  Gía vé dành cho trẻ em :

  - 2 người lớn miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 tính 50%.

  - Trẻ em từ 5 – 10 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

  - Trẻ trên 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

  Quy định thanh toán và hủy tour:

  Quy định thanh toán:

  Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

  Quy định hủy tour:

  + Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

  + Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

  + Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

  - Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận

  - Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

  - Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng

  Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

  Vietcombank CN Quy Nhơn:

  Số tài khoản     : 0051000222920

  Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

  BIDV CN Bình Định

  Số tài khoản     : 58010000829090

  Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

  Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

  (Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

  Bình luận
  Nhận xét đánh giá (có 15 bình luận và đánh giá)

  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH PHÚC

  45

  Kết thúc chuyến tham quan 4n3đ cùng toàn thể nhân viên công ty tại Phú Yên, Quy Nhơn. Thay mặt công ty cảm ơn các bạn rất nhiều đã giúp mình hoàn thành tốt chuyến du lịch này, tất cả các dịch vụ phía công ty đặt đều rất ok, khách sạn đều nằm sát biển, bữa ăn được bố trí rất đầy đủ. Mọi người đi về ai cũng hài lòng, mình cũng vui thay cảm ơn các bạn hỗ trợ mình hoàn thành tốt chuyến tham quan lần này.

  Trả lời.

  Minh Trí

  45

  Đoàn mình vừa kết thúc chuyến tham tại Phú Yên, Quy Nhơn, mình cảm thấy rất vui khi được đồng hành cùng công ty My Quy Nhơn, tất cả các dịch vụ bên công ty đặt rất ok, bạn hdv đồng hành cùng cả đoàn vui vẻ nhiệt tình. Cảm ơn My Quy Nhơn rất nhiều hẹn ngày gặp lại.

  Trả lời.

  Đoàn Thị Mỹ Duyên

  45

  Mình thấy giá tour bên My Quy Nhơn rất ok , được cung cấp đầy đủ các dịch vụ khi đi tham quan, được đứa đón tại khách sạn, các bữa ăn đều rất ngon hợp với cả nhóm. Thời gian tham quan tại đây đoàn mình được anh hướng dẫn viên hỗ trợ hết mình, dẫn đi tham quan, hướng dẫn đầy đủ các kỉ năng tham quan trên biển, chỉ cho cả đoàn làm sao có thể dễ dàng ngắm được sang hô, giúp đoàn mình chụp ảnh khi tham quan tại đây. Một lần nữa cảm ơn anh hướng dẫn viên và công ty lữ hành My Quy Nhơn.

  Trả lời.

  Diễm Quỳnh

  45

  Hướng dẫn viên bên My Quy Nhơn hiền lành dễ thương, thuyết minh các điểm du lịch lôi cuốn cả đoàn ai cũng mê, còn hỗ trợ cả đoàn chụp ảnh trong suốt chuyến tham quan, cảm ơn bạn rất nhiều.

  Trả lời.

  CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT

  45

  Một mùa hè sôi động cùng với lữ hành My Quy Nhơn tại vùng đất Xứ Nẫu. Phòng mình vừa có chuyến tham quan tại nơi đây , được các bạn My Quy Nhơn hỗ trợ rất nhiệt tình, từ lúc tư vấn tour cho đến khi cả phòng đặt chân đến tham quan, được bạn hướng dẫn viên đón rất vui vẻ và đi tham quan, các điểm tham quan tại Phú Yên và Quy Nhơn vô cùng hấp dẫn. Các bữa ăn được chủng bị rất chu đáo, khẩu phần ăn hợp với khẩu vị của cả đoàn, ai cũng ăn ngon cả. Mọi người trong cả đoàn vui vẻ mình cũng vui theo. Cảm ơn My Quy Nhơn và bạn hướng dẫn viên rất nhiều, hẹn gặp lại trong thời gian gần nhất.

  Trả lời.
  Nhấn vào đây để đánh giá
  Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
  0822 207 222
  Hỗ trợ trực tuyến
  0.02623 sec| 2699.156 kb